Aktualności

W podziękowaniu za plony i rolniczy trud- dożynki 2019

Gospodarzem tegorocznych dożynek gminno-parafialnych były Opatowice. W niedzielę 8 września korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dętą ze Zgłowiączki wkroczył na miejsce uroczystości. Tworzyły go poczty sztandarowe Urzędu Gminy Radziejów, szkół podstawowych z Bieganowa i Płowiec, jednostek OSP z Broniewa, Płowiec, Starego Radziejowa i Szostki. Mieszkańcy Opatowic nieśli dożynkowy wieniec,a starostowie dożynek – Katarzyna Tomczak i Zbigniew Łapacz oraz delegacje z sołectw gminy Radziejów – chleb dożynkowy upieczony z tegorocznych zbiorów. W korowodzie szli także przedstawiciele lokalnego samorządu, duchowni, zaproszeni goście i mieszkańcy gminy.

Uroczystość dożynkową otworzył wójt gminy dr Marek Szuszman. Powitał uczestników, wyraził słowa podziękowania, uznania i wdzięczności za rolniczy trud, złożył życzenia zdrowia, wytrwałości i pomyślności w kolejnym rolniczym roku. Wystąpienia wójta poprzedziło „Słowo o chlebie” – symbolikę dożynkowego chleba przybliżyła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Płowcach.

Dożynkową mszę świętą koncelebrowali: ks. Adrian Szczap i Jarosław Szpolorowski z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radziejowie, ks. Andrzej Aniszczyk proboszcz z Witowa i ojciec Mariusz Kapczyński proboszcz radziejowskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Po mszy świętej zespół „Kujawy” z Radziejowa zaprezentował obrzęd dożynkowy.

Dożynkowe spotkanie było okazją do podsumowania licznych konkursów.  Pani Urszula Nowakowska – kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego przedstawiła laureatów konkursu „Ekologiczna Zagroda”, a dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego pani Urszula Rosół ogłosiła wyniki zawodów sportowych. Laureaci otrzymali nagrody, puchary i dyplomy z rąk Przewodniczącego Rady Gminy,  Wójta Gminy i wspomnianych pań.

Na część artystyczna składały się występy dzieci z Przedszkola Gminnego ze Skibina  i młodzieży ze Szkoły Podstawowej z Bieganowa. Wielu wrażeń dostarczył występ Kapeli Biesiadnej z Kopydłowa – śmiechu było co niemiara. Gwiazdą wieczoru był zespół Eratox,    a do tańca grał zespół Krater.

Uczestnicy dożynek mogli skosztować pysznej grochówki i kujawskich potraw przygotowanych przez panie z KGW w Opatowicach. Nie zabrakło też innych atrakcji.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy, w szczególności mieszkańcom Opatowic z panią Renatą Rutkowską i panem Mirosławem Kołodziejczykiem na czele, słowa podziękowań kierujemy także do grona naszych sponsorów.

 

 

Ponowny tryumf pod Płowcami

W niedzielne popołudnie, 25 sierpnia już po raz osiemnasty na płowieckich polach odbyła się inscenizacja zwycięskiej bitwy wojsk króla Władysława Łokietka z siłami Zakonu Krzyżackiego. Ta żywa lekcja historii od lat przyciąga do Płowiec liczną publiczność, która podziwia bractwa rycerskie przybyłe z całej Polski wiernie odtwarzające przebieg bitwy.
Wydarzenia historyczne zostały poprzedzone polową mszą świętą odprawioną przez proboszcza parafii Witowo ks. Andrzeja Aniszczyka. Po niej rozpoczęły się rycerskie zmagania, których wynik mógł być tylko jeden – zwycięstwo polskiego rycerstwa.
Dla licznie przybyłej publiczności przygotowano wiele atrakcji. Odbył się konkurs kulinarny „Gęsina nie tylko na świętego Marcina”, były liczne stoiska handlowe i gastronomiczne, gdzie można było skosztować smakowitości kuchni kujawskiej, dla dzieci były animacje, wesołe miasteczko, przejażdżki drezyną.
Wieczorna część uroczystości to koncert gwiazd- zespoły Kordian i Defis przyciągnęły tłumy fanów wspaniale bawiących się wraz z muzykami.

Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna – zespół Krater umilał czas swoją muzyką do północy.
Pogoda i publiczność dopisała. Zapraszamy za rok na XIX Inscenizację!

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

„Teren Imprezy” oznacza pole bitewne na którym przeprowadzana jest Impreza.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 4. a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków,
 5. b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki, lub substancje,
 6. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 7. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 11. a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
 12. b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych,
 13. c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 14. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 15. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

18.Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 2. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą,lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 4. d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych

w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.)

 1. f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Poruszanie się osób po drogach publicznych w rejonie trwania imprezy należy odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Uczestnicy imprezy obowiązani są przestrzegać zakazu wejścia na teren zamknięty dla publiczności, a w szczególności; teren na scenę, pomieszczenia obsługi technicznej.
 4. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nieodłącznym elementem regulaminu są obowiązujące również:

      1) Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

 • Opinia zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 62.

 

Regulaminy są udostępnione uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblitecznego w Czołowie  oraz będą dostępne w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                                                                      ORGANIZATOR

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

REGULAMIN TERENU

POLE  BITEWNE  PRZY POMNIKU  W PŁOWCACH

 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas imprezy masowej pn.:

 XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
 2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
 3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych

oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

 1. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
 2. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów

    i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

 1. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów

i artystów bez zezwolenia.

 1. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.

 

 1. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy

 

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
 2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą

służby porządkowe organizatora.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 2. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
 3. Uczestnikom imprezy (koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
 4. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 5. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.
 6. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.
 7. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
 8. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać

do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

 

Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i GOK-B oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

                                                                                                         ORGANIZATOR

 

 

INSTRUKCJA

OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

 

 

 

Instrukcja określa zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

 1. Służby porządkowe są uprawnione do:
 2. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
 3. legitymowania osób w celu ustaleniach ich tożsamości;
 4. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, ze osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
 5. stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 7. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 1. Służby porządkowe są obowiązane:
 2. Nie wpuścić na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy.
 3. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie

z regulaminem imprezy masowej.

 

III. W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora

imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc do Policji,

potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym.

 

 1. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policje, służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

 

 1. Informacje szczegółowe:
 2. Organizator przewiduje swobodny przepływ publiczności w czasie trwania imprezy. Opuszczanie miejsca imprezy odbywać się będzie tą samą drogą, a służby porządkowe będą dbały o swobodne i spokojne opuszczanie miejsca imprezy.
 3. W przypadku konieczności stworzenia dogodniejszego sposobu opuszczania imprezy, uczestnicy zostaną poinformowani przez konferansjera o innych możliwościach opuszczenia terenu imprezy.
 4. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych niedozwolonych

technicznych środków przymusu wobec uczestników imprezy. Do zabezpieczenia urządzeń i sprzętu technicznego używane będą metalowe płotki, odgradzające sprzęt

 i urządzenia od publiczności.

 1. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe będą skupione na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania wszelkim ogniskom konfliktów. Istota obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego

    i sprawnego przebiegu imprezy poprzez działania prewencyjne.

 1. W przypadku gdy – niezależnie od powyższego – nastąpiłaby sytuacja zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, służby porządkowe podejmą natychmiastową, bezpośrednią interwencje, mającą na celu zażegnanie niebezpieczeństwa.
 2. Interwencja jest wielostopniowa i zostanie przeprowadzona adekwatnie do typu i stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi, a skończywszy na obezwładnieniu

i doprowadzeniu napastnika do najbliższych funkcjonariuszy policji, zajmujących się zabezpieczeniem imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za funkcjonowanie służb porządkowych.

 1. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczeniem terenu imprezy przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym konfliktom mogącym powstać w trakcie tej czynności.

 

Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach

kryzysowych do dróg wyjściowych.

 

 

 

                                                                                                          ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ.

 

 XVIII  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

25 sierpnia 2019 r.

 

 

 • 1
 1. Członkowie służb porządkowych powinni powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw ochrony, pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.

a/ Kierownik do spraw ochrony powiadomi służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 998 Straż pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe) przy użyciu dostępnych środków łączności (telefony komórkowe).

b/ Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia.

C/ Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.

 1. Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw ochrony, organizatora i służb ratunkowych.

Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.

a/ tekst do wygłoszenia przez prowadzącego imprezę:

Uwaga!!!

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy

o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju

i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.

b/ Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio do niego przyległy.

c/ Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się:

- Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja)

- Kierownika do spraw ochrony – Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773 –, firma  „RONIN”

- Prowadzącego (spikera) imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia.

- Organizatora – Urszula Rosół – tel. kom. 664-126-554 – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Czołowie.

 1. Ewakuacja:

a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru:

- powiadamia służby ratownicze (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję)

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,

- koordynuje prace służby ochrony i służby informacyjnej oraz osób podlegających organizatorowi

b/ służba ochrony i służba informacyjna wykonują precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej

- kierują uczestników pieszych w kierunku miejsc ewakuacji

- w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji ratunkowej

- na bieżąco informują kierownika do spraw ochrony o sytuacji na terenie imprezy

- do wydawania poleceń członkom służby ochrony i służby informacyjnej wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą akcji.

 1. Impreza pod nazwą XVIII INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI 25 sierpnia 2019

a/ Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie, kierowany przez Dyrektor Urszulę Rosół - tel. kom. 664-126-554

b/ Właściciel obiektu/terenu: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22

c/ Impreza o charakterze masowym  rozrywkowo-artystycznym.

 1. Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

Kierownik ds. bezpieczeństwa – Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773 – firma '”RONIN”

Kontakt z organizatorami imprezy nawiązać można pod nr telefonu:

- 664 126 554 Urszula Rosół  – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie.  

Środkami łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej będą telefony komórkowe przekazane dowódcy zabezpieczenia jak kierownikowi ds. bezpieczeństwa na odprawie przed imprezą masową, celem zapewnienia aktualnych danych.

 1. Opis graficzny planu obiektu – stanowi załącznik.
 • 2

1/ Charakterystyka terenu:

1/ Impreza odbędzie się na terenie otwartym, częściowo znajdującymi się zabudowaniami, namiotami wystawienniczymi, barierkami. Obok przebiega droga krajowa nr 62

Impreza o charakterze rozrywkowo – artystycznym.

Wstęp na imprezę - wolny.

Na terenie zapewniona będzie odpowiednia liczba toalet przenośnych typu „toi-toi”.

Regulaminy: Imprezy, Obiektu, Służb porządkowych oraz program Imprezy umieszczone będą:

- na stronie internetowej - Urzędu Gminy Radziejów, 

- na terenie imprezy - tablica informacyjna,

- u organizatora – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie.

2/ Program imprezy w załączeniu

3/ Służby porządkowe i informacyjne:

22 osoby - Ochrona RONIN,

2 osoby   - Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Czolowie,

2 osoby   - Urząd Gminy Radziejów,

Jednostka Straży Pożarnej.

4/ liczba uczestników imprezy masowej  około 1100 osób przebywających w miejscu przeznaczonym dla publiczności

 

 • 3
 1. Charakterystyka

a/ Teren porośnięty trawą.

b/ Podział terenu imprezy można uznać za następujący.

- Teren imprezy : scena - typowa, estradowa, przed sceną barierki ochronne.

- Teren  wygrodzony.

- Teren wystawienniczy, namioty handlowe (gastronomia, napoje, pamiątki, gadżety)

- Teren gastronomiczny  z ustawionymi stołami i ławkami (typu bawarskie), w pobliżu ławki i stoły pod parasolami.

c/ na terenie jak i w jego pobliżu nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo.

d/ teren imprezy wyposażony jest w agregat prądotwórczy i przyłącze energetyczne, zaopatrzony w sprzęt gaśniczy (gaśnice). Na terenie imprezy podczas jej trwania obecna będzie jednostka straży pożarnej.

d/ dojazd -  wyznaczony teren 

2/ Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych,

3/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

4/ Ewakuacja

- w razie wystąpienia zagrożenia, prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową,

Oświetlenie terenu, to lampy zainstalowane na słupach oświetleniowych.

5/ Parkingi dla uczestników imprezy masowej

Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

6/ Parking Jednostki Straży Pożarnej wyznaczony został przy wejściu na teren imprezy

7/ Służby porządkowe i informacyjne

- rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się imprezy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo. W sytuacjach tego wymagających będą przemieszczane.

8/ Na czas trwania imprezy masowej obiektami które zostaną tymczasowo wzniesione są

- namioty wystawiennicze

-  namioty - stoiska wystawiennicze używane do handlu

 • 4

Opis graficzny obiektu- terenu  -  stanowi załącznik

 

 

 

 

                                                                                                              ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych
miejsc parkingowych

 

 

 

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.:


 • XVIII INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI
 • 25 sierpnia 2019 r.

  Płowce w godz.15:00- 24:00

 

 

 • Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.

 • Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

 • Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.

 • Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.

 • Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.

 • Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 • Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.

 

 

 

 

                                                                                 ORGANIZATOR

 

Informujemy, że 25 sierpnia 2019r. w dniu XVIII inscenizacji Bitwy pod Płowcami, nastąpiła zmiana występów naszych artystów.

Na koncert zespołu Kordian zapraszmy o godz.18.00, następnie o godz. 20.00 będziemy mogli posłuchać zespołu Defis.

Przepraszamy i serdecznie zapraszamy!!!

Ponadto w programie:

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Gęsina nie tylko na świętego Marcina"

Animacje dla dzieci - sponsorowane przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Grochówka - sponsorowana przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Wesołe miasteczko, gry i konkursy dla dzieci,

Stoiska gastronomiczne.

 

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.