RODO

Dane kontaktowe inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Robert Bagiński


adres mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA INFORMACYJNA  -  BIBLIOTEKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie, w którego imieniu działa Dyrektor.

Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:  Skibin 52, 88-200 Radziejów

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 664 126 554.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzenia działalności kulturalnej, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Dane osobowe czytelników są przetwarzane w celu:

- wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,

- statystycznym,

- zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa

- upowszechniania wiedzy i kultury;

 • 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne
 1. Dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane mogą być przekazywane organom publicznym, tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące przepisy.

Dane osobowe administrator może także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na jego zlecenie, są to tzw. podmioty przetwarzające m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi wręczeniem prawa, następnie zostaną usunięte:
 • nie dłużej jednak niż 5 lat od dnia, gdy brałeś udział w przedsięwzięciu organizowanym przez administratora lub złożenia rezygnacji z członkostwa;
 • do przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • do momentu cofnięcia zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
 • wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 1. Podania danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest ona dobrowolna i może być cofnięta
w dowolnym momencie.

 1. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Klauzula monitoringu wizyjnego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych zarejestrowanych w ramach monitoringu jest  Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie w imieniu, którego działa Dyrektor.

Możecie Państwo się  z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: 
  88-200 Skibin, Skibin 52
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefonicznie 664 126 554.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony, z którym możecie Państwo się z nim kontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 1. Na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016),
 • 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • 9 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Monitoring wizyjny prowadzony jest celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej.

 1. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in.: podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, ubezpieczeniowe, podmiotom kontrolującym administratora.

Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie  danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 1. Państwa dane osobowe przewarzane będą w systemie informatycznym do 7 dni, następnie ulegają automatycznemu usunięciu – nadpisaniu, chyba że nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin w/wym. ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 2. Osoba, która zarejestrowana została w systemie monitoringu,  ma prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli:
 1. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 2. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO jeżeli:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 5. Podstawa do pozyskania Państwa danych wynika z przepisów prawa.
 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa, w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

Administrator

 

 

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.