Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 stycznia w naszej placówce świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Obchody tego święta to okazja , by zwrócić uwagę na konieczność ochrony dziedzictwa językowego.

Do biblioteki przybyli uczniowie kl. I-III SP w Płowcach ze swymi opiekunami. Pan Mirosław Moliński zapoznał dzieci z bogactwem i różnorodnością językową świata. Dzieci dowiedziały się o ilości istniejących języków, które z nich są najpopularniejsze, i które zagrożone są wyginięciem.

Zajęcia były czynnym uczestnictwem uczniów, którzy rozwiązywali rebusy, układały karty z postaciami z bajek odgadując ich tytuły. Nie zabrakło głośnego czytania i powtarzania trudnych zdań „ łamiących języki”.

Pierwszy tydzień ferii 2019

Pierwszy tydzień ferii choć spędzony tylko dwa dni w naszej placówce upłynął w miłej i radosnej atmosferze. Dzieci brały udział w zgadywankach, zajęciach plastycznych, komputerowych. Nie zabrakło także spacerku po świeżym powietrzu i gier planszowych.

Kluby młodzieżowe w Czołowie i Płowcach

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

W związku z rozpoczęciem realizacji projektów pt. „ Klub Młodzieżowy w miejscowości Czołowo” oraz „ Klub Młodzieżowy w miejscowości Płowce II ” realizowanym przez Gminny Ośrodek Kulturalno - Biblioteczny w Czołowie w ramach projektu grantowego „Wdrażanie strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” RPKP.11.01.00-04-0013/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, zapraszamy dzieci i młodzież w wieku powyżej 6 r.ż. do 18 r.ż. do Klubów Młodzieżowych, które będą się mieściły w miejscowościach Czołowo i Płowce II. Projekty będą realizowane od 15.01.2019 r. do 30.09.2019 r.

Zajęcia w Klubach Młodzieżowych, będą odbywały się w miesiącach od kwietnia do czerwca 2019 r., popołudniami od 15.00 do 17.00 w dni powszednie oraz w lipcu w soboty od 8.00 do 16.00.

W ramach podejmowanych w Klubie działań podnoszone będą następujące kompetencje kluczowe:

- Umiejętność uczenia się;

- Kompetencje społeczne i obywatelskie;

- Inicjatywność i przedsiębiorczość;

- Świadomość i ekspresja kulturalna

W ramach, których zaplanowane są m.in. zajęcia artystyczne, sportowe, kulinarne, zajęcia na basenie, na stadninie koni, wyjazdy, spotkania z psychologiem oraz program rówieśniczy.

Warunkiem przystąpienia do projektu jest spełnianie poniższych kryteriów:

  1. Wiek uczestnika 6-7 r.ż. do 18 r.ż.;

  2. zamieszkiwanie terenu gminy Radziejów;

  3. posiadanie statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji w regulaminie rekrutacyjnym dostępnym na stronach www.ugradziejow.pl , www.gbpplowce.pl jak i pod nr tel. 664 126 554 oraz w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie

Zapisy na szkolenia

E-aktywni mieszkańcy Gminy Radziejów – ruszyły zapisy na szkolenia!

E-aktywni mieszkańcy Gminy Radziejów – ruszyły zapisy na szkolenia!

 

 

Gmina Radziejów wraz z Partnerem Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizują projekt grantowy pod tytułem „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wartość projektu grantowego: 84.000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31.07.2019 r.

Planowanym efektem realizacji projektu jest przeszkolenie 150 osób dorosłych powyżej 25 roku życia, mieszkańców gminy Radziejów objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług).

W ramach realizowanego projektu zakupione zostały komputery, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół z terenu gminy Radziejów.

Zapraszamy mieszkańców gminy, którzy ukończyli 25 rok życia na bezpłatne szkolenia. W zależności od potrzeb mogą być one realizowane z następujących tematów:

Rodzic w Internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse i transakcje w sieci

Działam w sieciach społecznościowych

Tworzę własną stronę internetową (blog)

Rolnik w sieci

Kultura w sieci.

Uwaga: jedna osoba może wziąć udział wyłącznie w jednym szkoleniu. Prosimy o przemyślany wybór.

Szkolenie będzie trwało łącznie 12 godzin (2 spotkania po 6 godzin), w grupach 12-osobowych. Szkolenia będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kulturalno - Bibliiotecznym w Czołowie. Szkolenia będą trwały do 31.07.2019 r., w miesiącu przewidujemy 3 szkolenia.

Zapisy na szkolenia odbywają się w biurze nr 206 Urzędu Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, osoba do kontaktu – Joanna Kicińska tel. (54) 285 36 86 lub u Pani Urszuli Rosół w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie, tel. 664 126 554.

Do pobrania:

Rodzic w internecie

Mój biznes w sieci

Moje finanse

Działanie w sieciach

Tworzę własną stronę

Rolnik w sieci

Kultura w sieci

Święta Bożego Narodzenia