KONKURSY

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„GMINA WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO”


ORGANIZATORZY KONKURSU:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach serdecznie zaprasza oddziały przedszkolne, młodzież szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną z terenu Gminy Radziejów do udziału w konkursie plastycznym PN. „Gmina wczoraj, dziś, jutro”.

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie umiejętności artystycznych,
 • kształcenie umiejętności zaprezentowania techniką plastyczną Gminy Radziejów,
 • motywowanie do pracy twórczej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnicy: oddziały przedszkolne i uczniowie szkół z terenu Gminy Radziejów.

Kategorie wiekowe:

 • oddziały przedszkolne – pejzaż,
 • szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VI – pejzaż,
 • gimnazjum – plakat.

Kryteria:

 • z każdej placówki oświatowej może napłynąć do 3 prac w każdej kategorii wiekowej.

Tematyka: postrzeganie Gminy Radziejów wczoraj, dziś i jutro.

Forma i technika plastyczna dowolna, oprócz prac przestrzennych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie jednej pracy wykonanej samodzielnie przez jednego ucznia. Do prac należy dołączyć informację – imię i nazwisko, klasę i adres szkoły.

Wielkość prac: do formatu A3

 • prace muszą być zabezpieczone przed ewentualnym uszkodzeniem,
 • prosimy nie rolować prac.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

A: OD STRONY TECHNICZNEJ

 • oryginalne wykonanie,
 • zgodność z tematyką.

PRZEBIEG KONKURSU:

 1. Prace należy składać do 20 czerwca 2012 roku na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach

Płowce 85

88-200 Radziejów

z dopiskiem konkurs plastyczny

 1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
 2. Regulamin, przebieg konkursu oraz wyniki popularyzowane będą na stronie internetowej         Urzędu Gminy -www.ugradziejow.pl  i biblioteki w Płowcach -www.gbpplowce.pl
 1. Wręczenie nagród odbędzie się 9 września 2012 roku podczas Dożynek Gminnych  w Szostce.

Regulamin konkursu

na „Najpiękniejszą zagrodę rolniczą i nierolniczą 2012 roku

w Gminie Radziejów”

Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowie z siedzibą w Płowcach ogłasza konkurs w kategoriach:

 1. Najpiękniejsza zagroda rolnicza (posesja o funkcjach gospodarstwa rolnego będąca miejscem zamieszkania i pracy),
 2. Najpiękniejsza zagroda nierolnicza.

 

I. Cel konkursu:

 1. kształtowanie świadomości kulturowej mieszkańców gminy,
 2. pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej,
 3. poprawa estetyki i zachowanie wartości środowiska przyrodniczego wsi,
 4. promocja ciekawych i pomysłowych rozwiązań,
 5. wyposażenie i wyeksponowanie ciekawych elementów małej architektury np. oczka wodne, murki oporowe itp.

II. Organizacja konkursu:

 1. konkurs trwać będzie od 20 maja 2012 roku do 30 lipca 2012 roku,
 2. zgłoszenia do konkursu należy składać do dnia 10 czerwca 2012 roku,
 3. wizja lokalna zgłoszonych zagród odbędzie się w dniach od 20.06.2012 – 10.07.2012,
 4. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas gminnych dożynek.

Zgłoszenie uczestnictwa:

 1. zgłoszenia uczestnictwa może dokonać sołtys sołectwa, radny, właściciel nieruchomości. W przypadku zgłoszenia przez inną osobę niż właściciel, zgłoszenie powinno być podpisane przez właściciela. Warunkiem przystąpienia jest złożenie pisemnej deklaracji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, dostępnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach i na stronie internetowej gminy.
 2. zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do dnia 10 czerwca 2012 roku (włącznie) w godzinach pracy biblioteki tj. codziennie od 7.30 do 15.30.

III. Kryteria i punktacja:

 1. Oceny dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Komisja dokona oceny według punktacji opisanej poniżej.

W kategorii Najpiękniejsza zagroda rolnicza                                                      punkty

1. Spójność z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

a) zharmonizowanie z krajobrazem wsi                                                                 0 – 20

b) zachowanie tradycyjnych form w architekturze i urządzeniu posesji                     0 – 10

2. Estetyka

a) części mieszkalnej                                                                                           0 – 10

b) części gospodarczej/ produkcyjnej/ usługowej                                                    0 – 10

c) części rekreacyjno – wypoczynkowej                                                                 0 – 10

3. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska             0 – 10

4. Oddziaływanie na wieś:

a) wzorzec do naśladowania                                                                                  0 – 15

b) czynnik rozwoju i wzrostu gospodarczego (miejsce pracy, nowe funkcje itp.)          0 – 15

W kategorii Najpiękniejsza zagroda nierolnicza                                                 punkty

1. Spójność z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym

a) zharmonizowanie z krajobrazem wsi                                                                  0 – 20

b) zachowanie tradycyjnych form w architekturze i urządzeniu posesji                      0 – 10

2. Estetyka

a) części mieszkalnej                                                                                            0 – 10

b) części rekreacyjno – wypoczynkowej                                                                  0 – 10

3. Zakres przedsięwzięć dostosowujących do wymogów ochrony środowiska              0 – 10

4. Oddziaływanie na wieś:

a) wzorzec do naśladowania                                                                                   0 – 15

Nagrody:

 1. W konkursie zostanie przyznane I, II i III miejsce w każdej kategorii.
 2. Komisja może przyznać nagrody równorzędne bądź może nie przyznać nagrody danego stopnia.
 3. Komisja ma prawo do przyznania wyróżnień i ich charakteru.
 4. Regulamin, przebieg konkursu oraz wyniki popularyzowane będą na stronie internetowej        Urzędu Gminy -www.ugradziejow.pl i biblioteki w Płowcach -www.gbpplowce.pl

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 2. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagrody bądź wyróżnienia.
 3. Prawo interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

                                                                                                                           Załącznik nr 1

                                                                                                         do Regulaminu Konkursu

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                         miejscowość, data

ZGŁOSZENIE GOSPODARSTWA DO KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZA ZAGRODA ROLNICZA I NIEROLNICZA                                      W GMINIE RADZIEJÓW 2012”

Zgłaszam do udziału w konkursie „Najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza w Gminie Radziejów 2012”

       GOSPODARSTWO:

………………………………………………………………….

Imię i nazwisko właściciela/właścicieli posesji

 

………………………………………………………………….

Adres

            Kategoria:

                                                        Zagroda rolnicza

                                                        Zagroda nierolnicza

Oświadczenie właściciela gospodarstwa:

 

-    Oświadczam, iż wyrażam zgodę na udział w konkursie „Najpiękniejsza zagroda rolnicza    

     i nierolnicza w Gminie Radziejów 2012”,

-    Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem konkursu,

-    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów ww. konkursu    

  z zachowaniem wymogów określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

……………………………………

Podpis właściciela gospodarstwa

Zakończenie ferii

24 lutego w bibliotece w Płowcach dobiegły końca "Ferie z biblioteką". Dzieci z terenu gminy Radziejów dzięki firmie EDP Renewables na zakończenie zimowego wypoczynku odwiedziły JuraPark w Solcu Kujawskim.