Informacje

Zapraszamy

Zapraszamy

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Protokół

gminnego konkursu plastycznego

Aktywnie spędzam wolny czas”

na „Logo i nazwę klubu dziecięco – młodzieżowego w Skibinie”

 

1.Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

2.Prace oceniane były wg trzech kategorii wiekowych:

- dzieci w wieku 3-6 lat.

- klas 1-3 szkoły podstawowej

- klas 4-8 szkoły podstawowej

Do konkursu wpłynęło 17 prac plastycznych 

3. Oceny prac konkursowych dokonała Komisja w składzie: 

 • Urszula Liedkiewicz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w Skibinie.

 • Arleta Matuszewska – bibliotekarz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płowcach.

 • Jolanta Raźniewska – bibliotekarz w Filii Gminnej Biblioteki 3.

   

  Laureatami konkursu zostali:

   

Kategoria – dzieci w wieku 3-6 lat.

I miejsce: Hanna Mrówczyńska

II miejsce: Hanna Szcześniak

III miejsce: Zofia Anna Bogucka

III miejsce: Oskar Andrzejewski

 

Kategoria – klasy 1-3 Szkoły Podstawowej

I miejsce: Agata Kardasz

I miejsce: Zuzanna Kardasz

II miejsce: Oliwia Roszak

 

Kategoria – klasy 4-8 Szkoły Podstawowej

I miejsce: Nadia Krzyżanowska

II miejsce: Monika Siarkowska

 

Wyróżnienia:

Lidia Bernaciak, Lena Lewandowska, Nikodem Bernaciak, Michał Mrówczyński, Igor Przychodzki, Natan Lewandowski, Marcel Rogacki, Kacper Wawrzyniak.

 

5. O wynikach konkursu wszyscy nagrodzeni zostaną poinformowani na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na facebooku GOK- B w Skibinie.

6. Nagrody i dyplomy zostaną przekazane do placówek przez organizatora.

7. Organizatorzy gratulują nagrodzonym i dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. Słowa podziękowania kierują również do nauczycieli, którzy zachęcili swoich uczniów do wykonania tak atrakcyjnych prac plastycznych promujących GOK- B w Skibinie.

Zapraszamy 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KLUBU MŁODZIEŻOWEGO W SKIBINIE

Klub jest czynny codziennie w godzinach od 07:30 – 15:30.

 

 1. Klub jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do18 lat.
 2. Dzieci poniżej 7 roku życia mogą korzystać z klubu pod opieką osoby dorosłej.
 3. Zachowaniu uczestników powinna towarzyszyć kultura języka i kultura osobista.
 4. Uczestnicy powinni dbać o mienie, które zostało im powierzone wewnątrz i na zewnątrz Klubu.
 5. Uczestnicy powinni szanować się nawzajem; Zachowania agresywne wykluczają z udziału w Klubie.
 6. Każdy wchodzący do Klubu wpisuje się na dzienną listę obecności, rejestrując swoją obecność.
 7. Każdy wychodzący z Klubu zgłasza to opiekunowi.
 8. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad ustalonych na poszczególnych zajęciach tematycznych.
 9. Maksymalna liczba osób przebywających w danej chwili w Klubie wynosi 10 osób.
 10. Klub jest miejscem otwartym na realizację kreatywnych pomysłów.
 11. Złamanie zasad Klubowych wyklucza z uczestnictwa w Klubie.
 12. Każda osoba biorąca udział w zajęciach klubu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu poprzez podpisanie dziennej listy obecności.
 13. W kwestiach spornych, nieuregulowanych wyżej rozstrzyga Dyrektor GOKiB.

 

 

 

Uwaga !

Informujemy, że w dniu

02.05.2024 r. (czwartek)

Gminny Ośrodek Kulturalno -   Biblioteczny w Skibinie,

będzie nieczynny.

Za wszelkie utrudnienia z tym związane przepraszamy.

 

Zapraszamy do udziału w konkursach

 

REGULAMIN 

Konkurs

"Aktywnie spędzam wolny czas"

dla dzieci 3-6 lat

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie,

Skibin 52, 88-200 Radziejów.

 1. Temat konkursu: „Aktywnie spędzam wolny czas.”
 2. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3- 6 lat.
 3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicami.
 6. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru:   imię i nazwisko, wiek, grupa przedszkolna, adres placówki.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 3. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 1. Promowanie twórczości dziecięcej.
 2. Promowanie rodzinnej atmosfery podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej;
 3. Zachęcenie do skorzystania oferty GOK-B w Skibinie.

 

KRYTERIA OCENY PRACY PLASTYCZNEJ

 1. Estetyka wykonanych prac.
 2. Oryginalność, pomysłowość.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

 

OCENA PRAC:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej GOK-B i w mediach społecznościowych.
 3. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac.
 4. Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 1. Prace można nadsyłać w terminie od 22.04.2024 do 10.05.2024 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.05.2024 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.gbpplowce.pl w dniu 17.05.2024 r.
 4. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania dostarczy do placówek organizator.

 

NAGRODY

W konkursie przewidziano nagrody niespodzianki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie www.gbpplowce.pl
 1. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac
 2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

„Aktywnie spędzam wolny czas”

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WIEK :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA PLACÓWKI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GRUPA PRZEDSZKOLNA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki

 

……….........................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)

autora pracy w związku z jego/jej udziałem w konkursie „Aktywnie spędzam wolny czas” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.

 

 

………………………………………………………………………… 

          (data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)                 

 

Konkurs plastyczny pod tytułem

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie zaprasza dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.  „Aktywnie spędzam wolny czas ”. Ideą konkursu jest promowanie rodzinnej atmosfery i wzajemnego współdziałania oraz zachęcenie do skorzystania z oferty GOK-B  w Skibinie.

 

REGULAMIN

KONKURS "AKTYWNIE SPĘDZAM WOLNY CZAS" DLA KL. I-III

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie,

      Skibin 52, 88-200 Radziejów.

 1. Temat konkursu: „Aktywnie spędzam wolny czas.”
 2. Konkurs jest przeznaczony dla klas 1-3 szkoły podstawowej.
 3. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicami.
 6. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru:   imię i nazwisko, wiek, grupa przedszkolna, adres placówki.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 3. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 1. Promowanie twórczości dziecięcej.
 2. Promowanie rodzinnej atmosfery podczas wspólnego wykonywania pracy plastycznej;
 3. Zachęcenie do skorzystania oferty GOK-B w Skibinie.

 

KRYTERIA OCENY PRACY PLASTYCZNEJ

 1. Estetyka wykonanych prac.
 2. Oryginalność, pomysłowość.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

 

 

OCENA PRAC:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gbpplowce.pl oraz na faceboook GOK-B w Skibinie i w mediach społecznościowych.
 3. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac.
 4. Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 1. Prace można nadsyłać w terminie od 22.04.2024 do 10.05.2024 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.05.2024 r.
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie gbpplowce.pl oraz na facebook GOK-B

w Skibinie w dniu 17.05.2024 r.

 1. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania dostarczy do placówek organizator.

 

NAGRODY

W konkursie przewidziano nagrody niespodzianki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 1. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie gbpplowce.pl oraz na faceboook GOK-B w Skibinie.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.
 3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny dla klas 1-3

„Aktywnie spędzam wolny czas”

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WIEK :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA PLACÓWKI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KLASA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki

 

……….........................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)

autora pracy w związku z jego/jej udziałem w konkursie „Aktywnie spędzam wolny czas” we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.

 

 

………………………………………………………………………… 

          (data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)                        

 Konkurs

"LOGO I NAZWA KLUBU DZIECIĘCO MŁODZIEŻOWEGO W SKIBINIE

 

Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na „Logo i nazwę klubu dziecięco – młodzieżowego w Skibinie”. Ideą konkursu jest zachęcenie do skorzystania z oferty nowo utworzonego klubu dziecięco – młodzieżowego w GOK-B w Skibinie.

 

REGULAMIN

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie,

      Skibin 52, 88-200 Radziejów.

 1. Temat konkursu: „Logo i nazwę klubu dziecięco – młodzieżowego w Skibinie”.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych klas 4-8.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice płaskiej np: malarstwo, rysunek, wydzieranka, wycinanka, plastelina.
 4. Format pracy: dowolny.
 5. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 6. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka wg wzoru:   imię i nazwisko, wiek, klasa, adres placówki.

 

CELE KONKURSU

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci i  młodzieży.
 2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci i  młodzieży.
 3. Rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi.
 1. Promowanie twórczości dziecięcej.
 2. Zachęcenie do skorzystania oferty nowo utworzonego klubu dziecięco – młodzieżowego w GOK-B w Skibinie.

 

KRYTERIA OCENY PRACY PLASTYCZNEJ

 1. Estetyka wykonanych prac.
 2. Oryginalność, pomysłowość.
 3. Zgodność pracy z tematem.
 4. Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

OCENA PRAC:

 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gbpplowce.pl oraz facebook GOK-B w Skibinie i w mediach społecznościowych.
 3. Po ogłoszeniu wyników, zostanie zorganizowana wystawa prac.
 4. Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody.

 

CZAS TRWANIA KONKURSU:

 1. Prace można nadsyłać w terminie od 22.04.2024 do 10.05.2024 r. Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17.05.2024 r.
 3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gbpplowce.pl oraz facebook GOK- B w Skibinie w dniu 17.05.2024 r.
 4. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia, podziękowania dostarczy do placówek organizator.

 

NAGRODY

W konkursie przewidziano nagrody niespodzianki.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych   w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
 3. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
 5. Regulamin konkursu opublikowany jest na stronie internetowe www.gbpplowce.pl oraz facebook GOK-B w Skibinie.
 1. Organizator nie zwraca nadesłanych na konkurs prac
 2. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorami.

 

 

 

 

 

 

Konkurs plastyczny na

„Logo i nazwę klubu dziecięco – młodzieżowego w Skibinie”.   

 

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WIEK :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NAZWA PLACÓWKI

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KLASA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*METRYCZKĘ PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY KONKURSOWEJ

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie

i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku mojego syna/córki

 

……….........................................................................................
(imię i nazwisko autora pracy)

autora pracy w związku z jego/jej udziałem w konkursie na „Logo i nazwa klubu dziecięco – młodzieżowego w Skibinie”,we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję go.

 

………………………………………………………………………… 

          (data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)                        

 

 

 

Zapraszamy 

 

Zapraszamy 

Klub Seniora w Skibinie w styczniu 2024 roku rozpoczął realizację projektu grantowego LGD - „Warsztaty rękodzielnicze jako przykład działania na obszarze LSR w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego”, ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie projektu odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kulturalno - Bibliotecznym w Skibinie 22 lutego 2024 roku o godzinie 11.00.

Serdecznie zapraszamy.

 

Regulaminy dożynek gminno-parafialnych w Czołówku

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

Dożynki Gminno - Parafialne

10 września 2023 r. Czołówek1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

(t.j.Dz.U. z 2022 r., poz. 1466) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.

5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników Agencji Ochrony Grom Security Krzysztof Rzepczyński legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

Teren Imprezy” oznacza wyznaczone miejsce na którym przeprowadzana jest Impreza.

Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

6. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

8. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.

9. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.

10. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki, lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.

11. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.

12. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

13. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych,

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.

15. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

16. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:

17. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

18. Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą,lub posiadają niebezpieczne przedmioty,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych

w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1995)

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

19. Poruszanie się osób po drogach publicznych w rejonie trwania imprezy należy odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

20. Uczestnicy imprezy obowiązani są przestrzegać zakazu wejścia na teren zamknięty dla publiczności, a w szczególności; teren na scenę, pomieszczenia obsługi technicznej.

21. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22. Nieodłącznym elementem regulaminu są obowiązujące również:

1) Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblitecznego w Skibinie oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy

 

ORGANIZATOR


REGULAMIN TERENU

WYZNACZONE MIEJSCE PRZY ŚWIETLICY

w m. CZOŁÓWEK

 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas imprezy masowej pn.:

Dożynki Gminno – Parafialne ”

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.

2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych

oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.

5. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów

i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów

i artystów bez zezwolenia.

7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.

 

II. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy

 

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.

2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą

służby porządkowe organizatora.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.

5. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.

6. Uczestnikom imprezy (koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.

7. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.

8. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.

9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.

10. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłasza

 

do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblitecznego w Skibinie oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy. 

ORGANIZATOR

 

INSTRUKCJA

OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

 

 

Instrukcja określa zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

I. Służby porządkowe są uprawnione do:

1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;

2. legitymowania osób w celu ustaleniach ich tożsamości;

3. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, ze osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;

4. stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;

6. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

II. Służby porządkowe są obowiązane:

1. Nie wpuścić na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy.

2. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie

z regulaminem imprezy masowej.

 

III. W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora

imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc do Policji,

potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym.

 

IV. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policje, służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

 

V. Informacje szczegółowe:

1. Organizator przewiduje swobodny przepływ publiczności w czasie trwania imprezy. Opuszczanie miejsca imprezy odbywać się będzie tą samą drogą, a służby porządkowe będą dbały o swobodne i spokojne opuszczanie miejsca imprezy.

2. W przypadku konieczności stworzenia dogodniejszego sposobu opuszczania imprezy, uczestnicy zostaną poinformowani przez konferansjera o innych możliwościach opuszczenia terenu imprezy.

3. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych niedozwolonych

technicznych środków przymusu wobec uczestników imprezy. Do zabezpieczenia urządzeń i sprzętu technicznego używane będą metalowe płotki, odgradzające sprzęt

i urządzenia od publiczności.

4. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe będą skupione na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania wszelkim ogniskom konfliktów. Istota obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego

i sprawnego przebiegu imprezy poprzez działania prewencyjne.

5. W przypadku gdy – niezależnie od powyższego – nastąpiłaby sytuacja zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, służby porządkowe podejmą natychmiastową, bezpośrednią interwencje, mającą na celu zażegnanie niebezpieczeństwa.

6. Interwencja jest wielostopniowa i zostanie przeprowadzona adekwatnie do typu i stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi, a skończywszy na obezwładnieniu

i doprowadzeniu napastnika do najbliższych funkcjonariuszy policji, zajmujących się zabezpieczeniem imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za funkcjonowanie służb porządkowych.

7. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczeniem terenu imprezy przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym konfliktom mogącym powstać w trakcie tej czynności.

 

Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach

kryzysowych do dróg wyjściowych.

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

 

 

WARUNKI ŁĄCZNOŚCI

POMIĘDZY PODMIOTAMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W ZABEZPIECZENIU IMPREZY

 

 

 

Służby porządkowe wyposażone będą w środki łączności: telefony komórkowe.

 

Służby porządkowe będą posiadać specjalne identyfikatory.

 

Oficer Policji, będzie posiadał łączność z osobą odpowiedzialną za służby porządkowe ze strony organizatora.

 

W przypadku konieczności powiadomienia służb ratowniczych SP ZOZ w Radziejowie

tel. kontaktowy: 54 285 62 03, 54 285 62 37 lub 999 lub 112.

 

 

Wykaz telefonów kontaktowych osób funkcyjnych biorących udział w zabezpieczeniu:

 

  • Agencja Ochrony Grom Security - tel. 531 763 996

  • Organizator - tel. 664 126 554

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ.

 

Dożynki Gminno - Parafialne”

10 września 2023 r. Czołówek

 

§ 1

1. Członkowie służb porządkowych powinni powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw ochrony, pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.

a/ Kierownik do spraw ochrony powiadomi służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 998 Straż pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe i Nr 112 przy użyciu dostępnych środków łączności (telefony komórkowe).

b/ Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia.

c/ Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.

2. Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw ochrony, organizatora i służb ratunkowych.

Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.

a/ tekst do wygłoszenia przez prowadzącego imprezę:

Uwaga!!!

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy

o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju

i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.

b/ Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio do niego przyległy.

c/ Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się:

- Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja)

- Kierownika do spraw ochrony - Agnieszka Mańkowska-Rzepczyńska, tel. 531 763

- Prowadzącego (spikera) imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia.

- Organizatora – Urszula Rosół – tel. kom. 664-126-554 – Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie.

a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru:

- powiadamia służby ratownicze (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję)

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,

- koordynuje prace służby ochrony i służby informacyjnej oraz osób podlegających organizatorowi

b/ służba ochrony i służba informacyjna wykonują precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej

- kierują uczestników pieszych w kierunku miejsc ewakuacji

- w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

 • przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji ratunkowej

- na bieżąco informują kierownika do spraw ochrony o sytuacji na terenie imprezy

- do wydawania poleceń członkom służby ochrony i służby informacyjnej wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą akcji.

4. Impreza pod nazwą „Dożynki Gminno – Parafialne” odbędą się na wyznaczonym miejscu w Czołówku - 10 września 2023 r.

a/ Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie, kierowany przez Dyrektor Urszulę Rosół - tel. kom. 664-126-554

b/ Właściciel obiektu/terenu: Gmina Radziejów,

c/ Impreza o charakterze masowym rozrywkowo-artystycznym.

5. Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

Kierownik ds. bezpieczeństwa – Agnieszka Mańkowska-Rzepczyńska, tel. 531 763 996.

Kontakt z organizatorami imprezy nawiązać można pod nr telefonu:

- 664 126 554 Urszula Rosół – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie.

Środkami łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej będą telefony komórkowe przekazane dowódcy zabezpieczenia jak kierownikowi ds. bezpieczeństwa na odprawie przed imprezą masową, celem zapewnienia aktualnych danych.

6. Opis graficzny planu obiektu – stanowi załącznik.

§2

1/ Charakterystyka terenu:

1/ Impreza odbędzie się na terenie otwartym, częściowo znajdującymi się zabudowaniami, namiotami wystawienniczymi, barierkami.

Impreza o charakterze rozrywkowo – artystycznym.

Wstęp na imprezę - wolny.

Na terenie zapewniona będzie odpowiednia liczba toalet przenośnych typu „toi-toi”.

Regulaminy: Imprezy, Obiektu, Służb porządkowych oraz program Imprezy umieszczone będą:

- na stronie internetowej - Urzędu Gminy Radziejów,

- na terenie imprezy - tablica informacyjna,

- u organizatora – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie.

2/ Program imprezy w załączeniu

3/ Służby porządkowe i informacyjne:

15 osób - Agencji Ochrony Grom Security Krzysztof Rzepczyński,

3 osoby Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie,

2 osoby Urząd Gminy Radziejów,

Jednostka Straży Pożarnej.

4/ liczba uczestników imprezy masowej około 1100 osób przebywających w miejscu przeznaczonym dla publiczności

 

§3

1. Charakterystyka

a/ Teren porośnięty trawą.

b/ Podział terenu imprezy można uznać za następujący.

- Teren imprezy : scena - typowa, estradowa, przed sceną barierki ochronne.

- Teren wygrodzony.

- Teren wystawienniczy, namioty handlowe (gastronomia, napoje, pamiątki, gadżety)

- Teren gastronomiczny z ustawionymi stołami i ławkami, w pobliżu ławki i stoły pod parasolami.

c/ teren imprezy wyposażony jest w agregat prądotwórczy i przyłącze energetyczne, zaopatrzony w sprzęt gaśniczy (gaśnice). Na terenie imprezy podczas jej trwania obecna będzie jednostka straży pożarnej.

d/ dojazd - wyznaczony teren

2/ Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych,

3/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

4/ Ewakuacja

- w razie wystąpienia zagrożenia, prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową,

Oświetlenie terenu, to lampy zainstalowane na słupach oświetleniowych.

5/ Parking dla uczestników imprezy masowej

Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

6/ Parking Jednostki Straży Pożarnej wyznaczony został przy wejściu na teren imprezy

7/ Służby porządkowe i informacyjne

- rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się imprezy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo. W sytuacjach tego wymagających będą przemieszczane.

8/ Na czas trwania imprezy masowej obiektami które zostaną tymczasowo wzniesione są

- namioty wystawiennicze

- namioty - stoiska wystawiennicze używane do handlu

§4

Opis graficzny obiektu- terenu - stanowi załącznik

 

 

 

 

ORGANIZATOR

INFORMACJA

OKREŚLAJĄCA STAN LICZEBNY, ORGANIZACJĘ, OZNAKOWANIE, WYPOSAŻENIE I SPOSÓB ROZMIESZCZENIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ.

 

 

 

Dożynki Gminno - Parafialne”

10 września 2023 r. Czołówek w godz.15:00- 24:00

 

 

 

W zakresie zabezpieczenia porządku publicznego zapewnia AgencjOchrony Grom Security Krzysztof Rzepczyński, Włocławek ul. Cmielna 39 lok. 3, 87-800 Włocławek.

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1466) podczas imprezy masowej realizować będzie

15 pracowników ochrony.

 

 

Kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej z ramienia ochrony będzie :

Agnieszka Mańkowska-Rzepczyńska, tel. 531 763 996.

 

 

Pracownicy ochrony będą jednakowo umundurowani i wyposażeni w telefony komórkowe:

 

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

REGULAMIN

korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych

 

 

 

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.: Dożynki Gminno - Parafialne”

 

10 września 2023 r. Czołówek w godz.15:00- 24:00

 

 

 1. Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.

 2. Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

 3. Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.

 4. Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.

 5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.

 6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 7. Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.

 

Regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Biblitecznego

w Skibinie oraz będzie dostępny w miejscach parkowania.

 

 

ORGANIZATOR

 

 

 

Zapraszamy na dożynki gminno - parafialne w Czołówku

Regulaminy inscenizacji Bitwy pod Płowcami

REGULAMIN TERENU – POLE BITEWNE PRZY POMNIKU
wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu przy pomniku w Płowcach podczas imprezy masowej pn.:„XX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami”.
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników
imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych
oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
5. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów
i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów
i artystów bez zezwolenia.
7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub
informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.
II. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu
imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą
służby porządkowe organizatora.
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
5. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
6. Uczestnikom imprezy (inscenizacji bitwy, koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących rycerzy i artystów.
7. Podczas inscenizacji bitwy i koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
8. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.
9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
10. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać
do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.
ORGANIZATOR

 

REGULAMIN
korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych miejsc parkingowych
Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.: „XX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami”
XX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami
dn. 27 sierpnia 2023 r. w godz. 1500 - 2400.
Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.
Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.
Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.
Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.
Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.
Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.
Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.
ORGANIZATOR

 REGULAMIN TERENU – POLE BITEWNE PRZY POMNIKU
wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu przy pomniku w Płowcach podczas imprezy masowej pn.:„XX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami”.
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników
imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych
oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
4. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
5. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów
i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów
i artystów bez zezwolenia.
7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub
informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.
8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.
II. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy
1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu
imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą
służby porządkowe organizatora.
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
5. Zabrania sie rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
6. Uczestnikom imprezy (inscenizacji bitwy, koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących rycerzy i artystów.
7. Podczas inscenizacji bitwy i koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
8. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.
9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych lub bezpośrednio do służb medycznych dyżurujących na terenie imprezy.
10. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać
do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.
Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.
ORGANIZATOR

Zapraszamy na XX Inscenizację Bitwy pod Płowcami

 
 
Wójt Gminy Radziejów pragnie poinformować
 
 27.08.2023 r. odbędzie się XX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami,
 
  10.09.2023 r. w Czołówku Dożynki Powiatowo - Gminno  - Parafialne
 
więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 664 126 554
 

KLASZTOR

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (oo. Franciszkanie) w Radziejowie

 

      w dniu 05 lipca 2023 r., godz. 17.00 

 

ZAPRASZA NA PRELEKCJĘ

„Dawni mieszkańcy Radziejowa w świetle wyników badań antropologicznych ludzkich szczątków kostnych z krypy Kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie.

 

Miejsce spotkania

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibnie

Skibin 52

 

Zadanie realizowane w ramach Projektu Grantowego

Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.

 

       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Lista osób

Projekt: Aktywni i zintegrowani w Powiecie Radziejowskim

Miejsce realizacji: Centrum Aktywności Lokalnej

w Gminnym Ośrodku Kulturalno - Bibliotecznym w Skibinie

 

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie

turniej piłki plażowej 

rozpocznie się o godz. 10.00

 

Zapraszamy na Noc Świętojańską do Czołowa

 

Wójt Gminy Radziejów

 

serdecznie zaprasza

na Gminny Dzień Dziecka,

 

30 maja 2023 roku(wtorek)

 

od 9.00-13.00

 

w parku w Skibinie

W programie:

- wesołe miasteczko,

- pokaz sprzętu wykorzystywanego przez policjantów,

- pokaz sprzętu strażackiego,

- gry i zabawy sportowe.

 

                                  Wójt Gminy Radziejów

serdecznie zaprasza

na koncert

Patrycji Malinowskiej

z okazji Dnia Matki

 

26 maja 2023 r. (piątek)

o godz.18.00

 

w Gminnym Ośrodku

Kulturalno - Bibliotecznym w Skibinie

 

 

Wójt Gminy Radziejów

zaprasza

na

koncert zespołu

Trzy Korony

z okazji Dnia Kobiet,

który odbędzie się

10 marca (piątek) 2023 roku

o godz. 18°°

w Gminnym OśrodkuKulturalno -Bibliotecznym

w Skibinie

 

Wójt Gminy Radziejów

oraz  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie

 

serdecznie zapraszają wszystkie dzieci z Gminy Radziejów, urodzone w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2022 r.

do Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie w dniu 14 stycznia 2023 r. /sobota/ do zagrody Świętego Mikołaja, który przybędzie  do nas saniami zaprzężonymi w renifery.

Każde dziecko otrzyma od Świętego Mikołaja słodki podarunek. Będzie też możliwość porozmawiania z Mikołajem, czy zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia.

 

Mikołaj będzie czekał na najmłodszych w zagrodzie w godzinach od 10.00 do 17.00 i tak:

 

od godz. 10.00 do 12.00 zapraszamy dzieci z sołectw: Pruchnowo, Skibin, Stary Radziejów Kolonia, Stary Radziejów Wieś, Szostka i Zagorzyce.

 

od godz. 12.00 do 14.00 zapraszamy dzieci z sołectw: Broniewo, Czołówek, Czołowo, Kolonia Wąsewo i Przemystka.

 

od godz. 14.00 do 15.00 zapraszamy dzieci z sołectw: Biskupice, Bieganowo i Broniewek.

 

od godz. 15.00 do 17.00 zapraszamy dzieci z sołectw: Kwilno – Kłonówek, Opatowice, Piołunowo i Płowce.

 

 

Jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć tego dnia do zagrody Świętego Mikołaja zapraszamy po odbiór paczki w dniu 16 stycznia w godzinach od 9.00 do 11.00 

do Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie.

 

 

 --kontaktowy numer telefonu  664 126  554

 

Zapraszamy 

Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie

zapraszmy

na recital

Wiktora Kowalskiego

z okazji

 

 

NARODOWEGO ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

10 listopada 2022r. (czwartek)

o godz.18.30

w GOK-B w Skibinie

Wycieczki w 2023 r.- zapraszamy

Oferta wycieczki na przyszły rok - 24-26 czerwca 2023 r. dla dzieci i rodziców.

Kraków - Zakopane - Wieliczka

Program ramowy wycieczki 3 dniowej

Dzień 1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem o godzinie 06.00. Przejazd do Krakowa z przerwami

na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. W Krakowie zwiedzanie Wawelu ( katedra, krypty, Dzwon Zygmunta), Rynku z Sukiennicami i Kościołem Mariackim, ulicy Floriańskiej z bramą i barbakanem). Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny, Około godziny 17.00 wyjazd z Krakowa, przejazd w okolice Zakopanego. Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2

Śniadanie, po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, przejazd do Zakopanego. W Zakopanym pobyt w Ośrodku Edukacyjnym TPN. Po wyjściu z ośrodka edukacyjnego TPN przejazd pod Gubałówkę, wjazd kolejką na Gubałówkę, spacer po Gubałówce. Zjazd kolejką z Gubałówki. Przejazd z Zakopanego do Kościeliska. Spacer w Dolinie Kościeliskiej. Przejazd z Kościeliska do miejsca pobytu. Około godziny 17.00 obiadokolacja. Po obiadokolacji przejazd do Zakopanego. W Zakopanym wieczorny spacer po Krupówkach. Powrót z Zakopanego do miejsca pobytu (nie później niż o godzinie 21.30), nocleg.

Dzień 3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Wieliczki. W Wieliczce zwiedzanie zabytkowej

kopalni soli. Po zakończonym zwiedzaniu wyjazd z Wieliczki w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach wieczornych.

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

Zakwaterowanie: pensjonat w okolicach Zakopanego, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami, 2 noclegi

Wyżywienie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje

Transport: autokar klasy turystycznej

Ubezpieczenie: N.W. do kwoty 5000 zł.

Pilotaż: przewodnicy w dniach 1, 2, 3

Inne świadczenia: bilety na Wawel ( katedra, krypty, Dzwon Zygmunta), do Kościoła Mariackiego,

w Krakwie, na wjazd kolejką na Gubałówkę, na zjazd kolejką z Gubałowki, do TPN

do kopalni soli w Wieliczce, obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz

Pomocowy

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 685 zł

Odpłatność dla 38 osobowej grupy ( dorośli) wynosi 758 zł.

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2022 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2023 roku.

Zaliczki w kwocie 500zł. prosimy wpłacać w GGminny Osrodek Kulturalno BibliotecznySkibindo końca grudnia 2022r.

 

Kolejna oferta wycieczki dla dorosłych, dzieci też

mogą jechać ale z opiekunem.29.04.-02.05.2023r. ( wyjazd 4- dniowy)

Mazury – Wilno – Troki - Kowno– Suwalszczyzna

Program ramowy wycieczki 4 dniowej

Dzień 1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem we wczesnych godzinach rannych. Przejazd do Stębarku z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. W Stębarku zwiedzanie Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd ze Stębarku do Olsztyna. W Olsztynie

spacer po zabytkowej części miasta. Po spacerze czas wolny. Przejazd z Olsztyna do miejsca pobytu.

Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg

Dzień 2

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Wilna. Po przyjeździe do Wilna zwiedzanie: Cmentarz na Rossie, Ostra Brama, Zaułek Bernardynów, ratusz, uniwersytet, parlament, Muzeum Mickiewicza (mieszkanie), katedra. Po zakończonym zwiedzaniu czas wolny na zakup pamiątek. Około godziny 17.00 przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja. Po obiadokolacji przejazd do centrum Wilna, wieczorny pobyt na wileńskiej starówce. Powrót do hotelu (nie później niż o godzinie 22.00 ( ze względu na czas pracy kierowców), nocleg.

Dzień 3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd na parking przy wieży telewizyjnej. Wjazd na wieżę telewizyjną (panorama Wilna ). Po zjeździe z wieży telewizyjnej przejazd z Wilna do Trok.

W Trokach zwiedzanie średniowiecznego zamku. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Trok do Kowna. W Kownie spacer po zabytkowej części miasta: Starówka, z ratuszem i katedrą, kościół Witolda. Po spacerze czas wolny. Przejazd z Kowna do miejsca pobytu nas Suwalszczyźnie. Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Starego Folwarku, W Starym Folwarku zwiedzanie Muzeum Wigier. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd ze Starego Folwarku do Wigier. W Wigrach zwiedzanie pokamedulskiego zespołu klasztornego (miejsca związane z pobytem św. Jana Pawła II). Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Wigier do Augustowa. Rejs Kanałem Augustowskim z Augustowa do Studzienicznej. W Studzienicznej pobyt w sanktuarium. Po zrealizowaniu programu w godzinach popołudniowych wyjazd ze Studzienicznej w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w późnych godzinach wieczornych.

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

Zakwaterowanie; 2 noclegi na Suwalszczyźnie, ośrodek wypoczynkowy lub hotel, pokoje 2,3

osobowe z łazienkami

1 nocleg w hotelu w Wilnie, pokoje 2,3, osobowe z łazienkami

Wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje

Transport: autokar wyposażony w klimatyzacje, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

na postojach gorące napoje (kawa, herbata) gratis

ubezpieczenie: K.L. w dniach 2 i 3 do kwoty 10000 Euro, N.W. do kwoty 5000 zł.

Pilotaż: przewodnicy w dniach 1,2,3,4

Inne świadczenia: bilety do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, do Muzeum Wigier w Starym

Folwarku, do pokamedulskiego zespoły klasztornego w Wigrach, na rejs

Kanałem Augustowskim z Augustowa do Studzienicznej, obowiązkowa

składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 985 zł.

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) wynosi 1090 zł.

Podane ceny wycieczki nie zawierają opłat za przewodników w Wilnie, Trokach i Kownie,

opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów na terenie Litwy, opłat lokalnych obowiązujących w miejscu zakwaterowania. Na ten cel każdy uczestnik wycieczki musi posiadać 40 Euro

Na pobyt na terenie Litwy każdy z uczestników wycieczki musi

posiadać paszport lub dowód osobisty.

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2022 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2023 roku.

Zaliczki w kwocie 500zł. prosimy wpłacać w Gminny Osrodek Kulturalno BibliotecznySkibin do końca grudnia 2022r.

 

Po 15 września 2023 r. planowana jest wycieczka do Włoch. (7- dniowa).

Włochy

Program ramowy wycieczki 7 dniowej

Dzień 1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem o godzinie 00.30. Przejazd przez Polskę, Czechy

Austrię z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Przyjazd do hotelu na terenie Północnych Włoch w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2

Śniadanie (wcześnie rano), wykwaterowanie, przejazd do Padwy. W Padwie zwiedzanie zabytkowej części miasta: Bazylika św. Antoniego, katedra i Baptysterium, Plazzo dle Bo ( historyczna siedziba uniwersytetu), XVIII Plac Prato della Valle, Plalazzo del Capitanio (rezydencja weneckiego gubernatora), fortyfikacje miejskie z XVI w. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Padwy do miejsca pobytu w okolicach Rzymu z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3

Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Rzymu. W Rzymie zwiedzanie zabytkowej części miasta: Plac św. Piotra, bazylika św Piotra (pobyt przy grobie św. Jana Pawła II), spacer po tzw. "Rzymie Barokowym", podziwianie Fontanny Di Trevi, Schodów Hiszpańskich. Pobyt na Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek. Po zrealizowaniu programu przejazd z Rzymu do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4 Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Rzymu, zwiedzanie "Rzymu Starożytnego" Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Plac Wenecki. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Rzymu do Monte Casino, pobyt na Polskim Cmentarzu Wojennym. Przejazd z Monte Casino do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Florencji. We Florencji zwiedzanie zabytkowej części miasta: kościół Santa Croce, Katedra Santa Maria dle Fiore, Piazza Della Signiora z posągiem Michała Anioła, Most Złotników. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Florencji w okolice Wenecji. Po przyjeździe zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Wenecji, zwiedzanie miasta położonego na 118 wyspach: Plac i bazylika św. Marka, dzwonnica, Pałac Dożów, Wieża Zegarowa, Most Westchnień, spacer urokliwymi uliczkami dzielnicy Rialto (podczas zwiedzania Wenecji mogą wystąpić utrudnienia spowodowane pracami remontowo budowlanymi po powodzi z miesiąca listopada 2019 roku).Po zrealizowaniu w godzinach popołudniowych wyjazd z Wenecji w drogę

powrotną.

Dzień 7

Przejazd przez Austrię, Czechy, Polskę z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie.

Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach popołudniowych.

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

Zakwaterowanie: 1 nocleg w hotelu na terenie Północnych Włoch, pokoje 2, 3

osobowe z łazienkami

3 noclegi w hotelu w okolicach Rzymu, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami

1 nocleg w hotelu w okolicach Wenecji, pokoje 2, 3 osobowe z łazienkami

Wyżywienie: 5 śniadań kontynentalnych, 5 obiadokolacji, napoje do obiadokolacji

dodatkowo płatne

Transport: autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

na postojach wrzątek gratis

Ubezpieczenie: K.L. do kwoty 10000 Euro, N.W. do kwoty 5000 zł.

Pilotaż: opieka pilota podczas całej wycieczki

Inne świadczenia: obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy, obowiązkowa

składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Kolejność zwiedzanych obiektów w poszczególnych dniach może ulec zmianie.

Pilot wycieczki nie oprowadza po wnętrzach zwiedzanych obiektów

Cena wycieczki została skalkulowana dla 47 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 1960 zł.

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) wynosi 2290

Podane ceny wycieczki nie zawierają opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, opłat za przewodników miejscowych, opłat parkingowych, opłat za wjazdy autokaru do miast w których realizowany jest program zwiedzania, opłat lokalnych obowiązujących w miejscach zakwaterowania, opłat za przejazdy środkami komunikacji publicznej. Na ten cel każdy uczestnik wycieczki musi posiadać 120 Euro

Jeżeli wycieczka z w/w programem będzie realizowana w terminie w którym pobyt w Rzymie będzie

w środę to wówczas jej uczestnicy będą mogli uczestniczyć w audiencji generalnej na Placu św. Piotra

jeżeli Papież w tym dniu będzie w Rzymie.

Na pobyt na terenie Włoch każdy uczestnik wycieczki

musi posiadać dowód osobisty lub paszport.

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2022 roku.

Cena ta może ulec zmianie po 1 stycznia 2023 roku.

Zaliczki w kwocie 500zł. prosimy wpłacać w Gminny Osrodek Kulturalno BibliotecznySkibin do końca grudnia 2022r.


ORGANIZATOR

 

REGULAMIN

 

korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych
miejsc parkingowych

 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.:

 2.  

Dożynki Gminno - Parafialne”

11 września 2022 r. Kwilno-Kłonowek w godz.15:00- 24:00

 

 

 1. Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.

 2. Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

 3. Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.

 4. Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.

 5. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.

 6. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 7. Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.

 

 

 

 

ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN TERENU

WYZNACZONE MIEJSCE PRZY ŚWIETLICY KWILNO-KŁONÓWEK

 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy

 

I. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas imprezy pn.:

Dożynki Gminno – Parafialne ”

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.

2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych

oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

4. Przypadki naruszenia w/w mienia bę zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.

5. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów

i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

6. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów

i artystów bez zezwolenia.

7. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.

8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.

 

II. Informacja o sposobie udostępnienia go uczestnikom:

 

1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.

2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą

służby porządkowe organizatora.

4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.

5. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.

6. Uczestnikom imprezy (koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliż się do występujących artystów.

7. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.

8. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.

9. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.

10. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.

11. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać

do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

  

ORGANIZATOR

       

Zapraszamy na Dożynki Gminno - Parafialne

 

                                                                                   

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

 

XIX  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

21 sierpnia 2022 r.

 

 

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, (Dz.U. z 2017 r., poz. 1160) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy – Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest Impreza.
 5. Poniższe określenia używane w regulaminie będą miały następujące znaczenie:

„Służby Porządkowe” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania

o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

„Teren Imprezy” oznacza pole bitewne na którym przeprowadzana jest Impreza.

„Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie.

 1. Wstęp na teren Imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym wydarzeniem.
 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- napojów alkoholowych,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy.
 2. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej, lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy.
 3. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
 4. a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych, lub innych podobnie działających środków,
 5. b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki, lub substancje,
 6. c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy.
 7. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
 8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa, a także komunikatów Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
 11. a) służby porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru,
 12. b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego pracę służb porządkowych,
 13. c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
 14. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 15. Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe:
 16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu Imprezy

z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

18.Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

 1. a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie;
 2. b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 3. c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą,lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
 4. d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
 5. e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych

w art., 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2213, z późn. zm.)

 1. f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 2. Poruszanie się osób po drogach publicznych w rejonie trwania imprezy należy odbywać z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 3. Uczestnicy imprezy obowiązani są przestrzegać zakazu wejścia na teren zamknięty dla publiczności, a w szczególności; teren na scenę, pomieszczenia obsługi technicznej.
 4. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nieodłącznym elementem regulaminu są obowiązujące również:

      1) Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia,

 • Opinia zmiany organizacji ruchu na drodze krajowej Nr 62.

 

Regulaminy są udostępnione uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie  oraz będą dostępne w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.

 

                                                                                                                      ORGANIZATOR

                                                                                                                                                                                                                               

 

REGULAMIN TERENU

POLE  BITEWNE  PRZY POMNIKU  W PŁOWCACH

 

wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z terenu podczas imprezy masowej pn.:

 XIX  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

21 sierpnia 2022 r.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu obiektu, imprezy oraz instrukcji przeciwpożarowej.
 2. Zabrania się wspinania na drzewa, słupy znajdujące się na terenie imprezy.
 3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników

imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych

oraz mienia stanowiącego własność organizatora.

 1. Przypadki naruszenia w/w mienia będą zgłaszane służbom porządkowym oraz Policji.
 2. Należy przestrzegać zasad użytkowania terenów zielonych – nie niszczyć krzewów

    i drzew znajdujących się na terenie imprezy.

 1. Zabrania się poruszania na terenie ogrodzonym i przeznaczonym dla organizatorów

i artystów bez zezwolenia.

 1. Wszelkie problemy i zapytania należy zgłaszać do służb porządkowych lub

informacyjnych imprezy, oznaczonych specjalnym strojem i identyfikatorami.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do stosowania się do wszelkich oznaczeń, wskazań oraz poleceń organizatora imprezy przekazywanych wizualnie, za pomocą symboli graficznych lub werbalnie ze sceny.

 

 1. Informacja o sposobie udostępnienia Regulaminu uczestnikom imprezy

 

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są przestrzegać ogłoszonego regulaminu imprezy oraz instrukcji postępowania w przypadku zagrożenia.
 2. Uczestnikom zgromadzonym na imprezie nie wolno posiadać żadnych napojów alkoholowych, narkotyków oraz niebezpiecznych przedmiotów i materiałów.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności ich posiadania interweniować będą

służby porządkowe organizatora.

 1. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zachowania nie narażającego na niebezpieczeństwo innych uczestników.
 2. Zabrania się rzucania jakimikolwiek przedmiotami w kierunku sceny.
 3. Uczestnikom imprezy (koncertu) nie wolno bez zezwolenia zbliżać się do występujących artystów.
 4. Podczas koncertu nie wolno reagować w sposób, który może doprowadzić do poszkodowania innych uczestników imprezy.
 5. Po zakończeniu imprezy należy skierować się w wyznaczonych kierunkach odejścia.
 6. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych należy zgłosić się do służb porządkowych.
 7. W przypadku zagubienia osób lub mienia należy zgłosić się do dyżurujących służb porządkowych lub punktu informacyjnego znajdującego się przy scenie.
 8. Wszystkie problemy i zapytania dotyczące przebiegu imprezy należy zgłaszać

do służb porządkowych lub informacyjnych imprezy, oznaczonych identyfikatorami.

 

Regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziejów i Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotrcznego w Skibinie oraz będzie dostępny w widocznych miejscach na terenie Imprezy.

 

                                                                                                         ORGANIZATOR

                                                                                                                   

 

 

 

INSTRUKCJA

OKREŚLAJĄCA ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

 

 

 

Instrukcja określa zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

 

 1. Służby porządkowe są uprawnione do:
 2. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej;
 3. legitymowania osób w celu ustaleniach ich tożsamości;
 4. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, ze osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
 5. stwierdzenia uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 6. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej;
 7. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 

 1. Służby porządkowe są obowiązane:
 2. Nie wpuścić na imprezę masową osób odmawiających poddania się czynnościom zabezpieczającym bezpieczeństwo imprezy.
 3. Usunąć z miejsca przeprowadzania imprezy masowej osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie

z regulaminem imprezy masowej.

 

III. W przypadku gdy działania podjęte przez służby porządkowe organizatora

imprezy masowej są nieskuteczne, organizator imprezy występuje o pomoc do Policji,

potwierdzając ten fakt pismem zgłoszeniowym.

 

 1. W sytuacji określonej podjęcia akcji przez Policje, służby porządkowe organizatora imprezy wykonują polecenia Policji.

 

 1. Informacje szczegółowe:
 2. Organizator przewiduje swobodny przepływ publiczności w czasie trwania imprezy. Opuszczanie miejsca imprezy odbywać się będzie tą samą drogą, a służby porządkowe będą dbały o swobodne i spokojne opuszczanie miejsca imprezy.
 3. W przypadku konieczności stworzenia dogodniejszego sposobu opuszczania imprezy, uczestnicy zostaną poinformowani przez konferansjera o innych możliwościach opuszczenia terenu imprezy.
 4. Służby porządkowe organizatora nie będą używały żadnych niedozwolonych

technicznych środków przymusu wobec uczestników imprezy. Do zabezpieczenia urządzeń i sprzętu technicznego używane będą metalowe płotki, odgradzające sprzęt

 i urządzenia od publiczności.

 1. Ze względu na charakter przedsięwzięcia służby porządkowe będą skupione na działaniach prewencyjnych, zmierzających do zapobiegania wszelkim ogniskom konfliktów. Istota obecności służb porządkowych jest zapewnienie spokojnego

    i sprawnego przebiegu imprezy poprzez działania prewencyjne.

 1. W przypadku gdy – niezależnie od powyższego – nastąpiłaby sytuacja zagrożenia życia, zdrowia czy mienia, służby porządkowe podejmą natychmiastową, bezpośrednią interwencje, mającą na celu zażegnanie niebezpieczeństwa.
 2. Interwencja jest wielostopniowa i zostanie przeprowadzona adekwatnie do typu i stopnia zagrożenia, począwszy od zwrócenia uwagi, a skończywszy na obezwładnieniu

i doprowadzeniu napastnika do najbliższych funkcjonariuszy policji, zajmujących się zabezpieczeniem imprezy. Po każdej interwencji służby porządkowe jak najszybciej powiadamiają osobę odpowiedzialną ze strony organizatora za funkcjonowanie służb porządkowych.

 1. Po zakończeniu imprezy służby porządkowe czuwają nad spokojnym opuszczeniem terenu imprezy przez uczestników i zapobieganiu ewentualnym konfliktom mogącym powstać w trakcie tej czynności.

 

Do zadań służb porządkowych będzie należało również kierowanie w sytuacjach

kryzysowych do dróg wyjściowych.

 

 

 

                                                                                                          ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

WARUNKI ŁĄCZNOŚCI

POMIĘDZY PODMIOTAMI BIORĄCYMI UDZIAŁ W ZABEZPIECZENIU IMPREZY

 

 

 

Służby porządkowe wyposażone będą w środki łączności: telefony komórkowe.

 

    Służby porządkowe będą posiadać specjalne identyfikatory.

 

Oficer Policji, będzie posiadał łączność z osobą odpowiedzialną za służby porządkowe ze strony organizatora.

 

W przypadku konieczności  powiadomienia służb ratowniczych  SP ZOZ w Radziejowie 

 tel. kontaktowy:  54 285 62 03,  54 285 62 37  lub 999. lub 112.

 

 

Wykaz telefonów kontaktowych osób funkcyjnych biorących udział w zabezpieczeniu:

   

 • Agencja Ochrony Osób i Mienia -     668-241-301,  tel. 509-114-773
 • Organizator -     66 -126-554

 

   

 

 

                                                                                                                 ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

INSTRUKCJA

POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA W MIEJSCU I W CZASIE IMPREZY MASOWEJ

 

 XIX  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

21 sierpnia 2022 r.

 

 

 • 1
 1. Członkowie służb porządkowych powinni powiadomić o występującym zagrożeniu Kierownika do spraw ochrony, pozostałych członków służb porządkowych i organizatora.

a/ Kierownik do spraw ochrony powiadomi służby ratownicze (tel. alarmowe: 997 Policja, 998 Straż pożarna, 999 Pogotowie Ratunkowe) i Nr 112 przy użyciu dostępnych środków łączności (telefony komórkowe).

b/ Przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym, w dostępny sposób ograniczyć skutki miejscowego zagrożenia.

C/ Zapewnić dojazd dla służb ratowniczych, zapewnić dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, usunąć osoby postronne z terenu akcji ratowniczej, odsunąć osoby postronne na odległość bezpieczną od terenu akcji ratowniczej.

 1. Prowadzący imprezę poprzez system nagłaśniający ze sceny zwięzłymi komunikatami informuje uczestników imprezy o zagrożeniu, jednocześnie informuje o kierunku ewakuacji z terenu zagrożonego. Przekazuje bieżące komunikaty Kierownika do spraw ochrony, organizatora i służb ratunkowych.

Poprzez system nagłaśniający wpływa na uczestników w celu zapobieżenia wystąpienia paniki w tłumie.

a/ tekst do wygłoszenia przez prowadzącego imprezę:

Uwaga!!!

Z powodu powstałego zagrożenia prosimy wszystkich uczestników imprezy

o natychmiastowe opuszczenie terenu imprezy. Prosimy o zachowanie spokoju

i bezwzględne podporządkowanie się poleceniom służb ratowniczych.

b/ Obszar objęty zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych to obszar wyznaczony do przeprowadzenia imprezy masowej oraz obszar bezpośrednio do niego przyległy.

c/ Za osoby upoważnione do nadawania komunikatów uważa się:

- Dowódcę akcji ratowniczej (Straż Pożarna / Policja)

- Kierownika do spraw ochrony – Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773

- Prowadzącego (spikera) imprezę ze sceny przy użyciu nagłośnienia.

- Organizatora – Urszula Rosół – tel. kom. 664-126-554 – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie.

 1. Ewakuacja:

a/ Kierownik do spraw bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia zagrożenia lub pożaru:

- powiadamia służby ratownicze (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policję)

- organizuje i prowadzi ewakuację uczestników w miejsca bezpieczne oraz w kierunku dróg dojścia i rozejścia się uczestników z rejonu imprezy,

- koordynuje prace służby ochrony i służby informacyjnej oraz osób podlegających organizatorowi

b/ służba ochrony i służba informacyjna wykonują precyzyjnie polecenia dowódcy akcji ratowniczej

- kierują uczestników pieszych w kierunku miejsc ewakuacji

- w miarę potrzeby udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- przekazują uczestnikom w sposób jasny i zrozumiały komunikaty dotyczące akcji ratunkowej

- na bieżąco informują kierownika do spraw ochrony o sytuacji na terenie imprezy

- do wydawania poleceń członkom służby ochrony i służby informacyjnej wyznaczone zostają osoby odpowiedzialne za odcinki ochrony wyposażone w środki łączności z dowódcą akcji.

 1. Impreza pod nazwą XIX INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI 21 sierpnia 2022

a/ Organizatorem imprezy jest Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Skibinie, kierowany przez Dyrektor Urszulę Rosół - tel. kom. 664-126-554

b/ Właściciel obiektu/terenu: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22

c/ Impreza o charakterze masowym  rozrywkowo-artystycznym.

 1. Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

Kierownik ds. bezpieczeństwa – Jarosław Ciesielski - tel. 509-114-773

Kontakt z organizatorami imprezy nawiązać można pod nr telefonu:

- 664 126 554 Urszula Rosół  – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w  Skibinie.  

Środkami łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej będą telefony komórkowe przekazane dowódcy zabezpieczenia jak kierownikowi ds. bezpieczeństwa na odprawie przed imprezą masową, celem zapewnienia aktualnych danych.

 1. Opis graficzny planu obiektu – stanowi załącznik.
 • 2

1/ Charakterystyka terenu:

1/ Impreza odbędzie się na terenie otwartym, częściowo znajdującymi się zabudowaniami, namiotami wystawienniczymi, barierkami. Obok przebiega droga krajowa nr 62

Impreza o charakterze rozrywkowo – artystycznym.

Wstęp na imprezę - wolny.

Na terenie zapewniona będzie odpowiednia liczba toalet przenośnych typu „toi-toi”.

Regulaminy: Imprezy, Obiektu, Służb porządkowych oraz program Imprezy umieszczone będą:

- na stronie internetowej - Urzędu Gminy Radziejów, 

- na terenie imprezy - tablica informacyjna,

- u organizatora – Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie.

2/ Program imprezy w załączeniu,

3/ Służby porządkowe i informacyjne:

20 osób - Agencji Ochrony Osób i Mienia,

3 osoby   - Gminny Ośrodek Kulturalno- Biblioteczny w Skibinie,

2 osoby   - Urząd Gminy Radziejów,

Jednostka Straży Pożarnej.

4/ liczba uczestników imprezy masowej  około 1100 osób przebywających w miejscu przeznaczonym dla publiczności.

 

 • 3
 1. Charakterystyka

a/ Teren porośnięty trawą.

b/ Podział terenu imprezy można uznać za następujący.

- Teren imprezy : scena - typowa, estradowa, przed sceną barierki ochronne.

- Teren  wygrodzony.

- Teren wystawienniczy, namioty handlowe (gastronomia, napoje, pamiątki, gadżety)

- Teren gastronomiczny  z ustawionymi stołami i ławkami (typu bawarskie), w pobliżu ławki i stoły pod parasolami.

c/ na terenie jak i w jego pobliżu nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo.

d/ teren imprezy wyposażony jest w agregat prądotwórczy i przyłącze energetyczne, zaopatrzony w sprzęt gaśniczy (gaśnice). Na terenie imprezy podczas jej trwania obecna będzie jednostka straży pożarnej.

d/ dojazd -  wyznaczony teren 

2/ Podczas trwania imprezy masowej nie przewiduje się organizowania miejsc noclegowych,

3/ Podczas imprezy masowej mogą wystąpić zagrożenia pożarowe w wyniku podpalenia lub ewentualnie lekkomyślności uczestników imprezy. Każdy taki fakt będzie natychmiastowo eliminowany przy użyciu dostępnych środków gaśniczych lub poprzez będącą przez cały czas imprezy jednostkę straży pożarnej.

4/ Ewakuacja

- w razie wystąpienia zagrożenia, prowadzona będzie ewakuacja przez Służby Ratownicze i Służbę porządkową,

Oświetlenie terenu, to lampy zainstalowane na słupach oświetleniowych.

5/ Parkingi dla uczestników imprezy masowej

Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

6/ Parking Jednostki Straży Pożarnej wyznaczony został przy wejściu na teren imprezy

7/ Służby porządkowe i informacyjne

- rozmieszczone będą na całym terenie odbywającej się imprezy tak, aby zapewnić bezpieczeństwo. W sytuacjach tego wymagających będą przemieszczane.

8/ Na czas trwania imprezy masowej obiektami które zostaną tymczasowo wzniesione są

- namioty wystawiennicze

-  namioty - stoiska wystawiennicze używane do handlu

 • 4

Opis graficzny obiektu- terenu  -  stanowi załącznik

 

 

 

 

                                                                                                              ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

INFORMACJA

OKREŚLAJĄCA STAN LICZEBNY, ORGANIZACJĘ, OZNAKOWANIE, WYPOSAŻENIE I SPOSÓB ROZMIESZCZENIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ ORAZ SŁUŻBY INFORMACYJNEJ.

 

 

 XIX  INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI

21 sierpnia 2022 r.

 

 Płowce  w godz.15:00- 24:00

 

 

 

W zakresie zabezpieczenia porządku publicznego zapewnia  Agencja Ochrony Osób

i Mienia - Zbigniew Goździcki, 87- 800 Włocławek, ul. Słoneczna 57A.

 

Zadania wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn. zm.) podczas imprezy masowej  realizować będzie  20 pracowników ochrony.

 

 

Kierownikiem ds. bezpieczeństwa imprezy masowej z ramienia ochrony będzie :

 

Jarosław Ciesielski - tel. 509 114 773

 

Pracownicy ochrony będą jednakowo umundurowani i wyposażeni w  telefony komórkowe:

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ORGANIZATOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

 

korzystania z bezpłatnych niestrzeżonych
miejsc parkingowych

 

 

 

 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z miejsc parkowania na czas trwania imprezy pn.:


 • XIX INSCENIZACJA BITWY POD PŁOWCAMI
 • 21 sierpnia 2022 r.

  Płowce w godz.15:00- 24:00

 

 

 • Miejsca parkowania są bezpłatne i niestrzeżone.

 • Miejscem parkowania jest wydzielona powierzchnia na gruntach rolnych.

 • Organizator nie odpowiada za złe warunki pogodowe, które mogą spowodować utrudnienia dla parkowania pojazdów.

 • Kierujący pojazdem na własną odpowiedzialność parkuje pojazd.

 • Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.

 • Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania), rabunków, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkowania, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

 • Kierujący pojazdem ma obowiązek dostosować się do poleceń służb obsługujących miejsca parkowania.

 

 

 

 

                                                                                 ORGANIZATOR

 

 

Zapraszamy!!!

Zapraszamy na koncert 

JOANNY ALEKSANDROWICZ

29 maja 2022 r. (niedziela)

o godz. 20.30. w parku w Skibinie

artystka wykona szlagiery filmowo-musicalowe

NA ŁONIE NATURY

Serdecznie zapraszamy

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 Regulamin Konkursu

Mój ojciec – dobrze być razem”

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną propagującą rolę ojca w życiu młodego człowieka pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zwany dalej „Urzędem”.

 

§ 2

Urząd ogłasza Konkurs na pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem, pod nazwą: Mój ojciec – dobrze być razem, dla młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 13 – 20 lat (przy czym górna granica wieku nie dotyczy uczniów szkół specjalnych).

§ 3

Celem Konkursu jest:

a) zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy młodego człowieka;

b) propagowanie idei uczestnictwa ojców w życiu dzieci;

c) zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;

d) kreowanie wartości prorodzinnych.

 

§ 4

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą samodzielnie napisaną przez jednego autora.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy wszystkie zgłoszone przez niego prace zostaną odrzucone z Konkursu.

4. Prace składane mogą być wyłącznie przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.

5. Szkoły informują uczestników Konkursu o jego Regulaminie i dokumentują zgodę na uczestnictwo w nim od nich bądź, w przypadku nieukończenia przez uczestnika

 

Konkursu 18-go roku życia w dniu składania pracy konkursowej, ich rodziców/opiekunów prawnych w formie elektronicznej (np. e-dziennik).

6. Przesłanie przez szkołę pracy na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez nią zgody uczestnika bądź jego rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki (wymogi formalne):

a) musi być napisana w języku polskim;

b) musi zostać przygotowana w edytorze tekstów;

c) jej objętość musi zawierać się w przedziale: 2 400 – 3 600 znaków (bez spacji);

d) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

e) musi być zatytułowana;

f) musi być podpisana wyłącznie pseudonimem znajdującym się na końcu pracy.

8. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych.

9. Praca zgłoszona na Konkurs przygotowana może być w dowolnej formie - z wykluczeniem formy wiersza - i powinna odnosić się do doświadczeń jej autora.

10. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i nie zgłaszaną na inny Konkurs.

 

§ 5

1. Uczniów biorących udział w Konkursie bądź ich rodziców/opiekunów prawnych szkoła informuje o jego Regulaminie.

2. Prace konkursowe przekazywane są do Organizatora Konkursu przez szkołę wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku edytora tekstów Microsoft Word lub kompatybilnego z nim, z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, której uczniowie przygotują prace konkursowe, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wraz z pracami konkursowymi szkoła przesyła zestawienie nadesłanych prac w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu Urząd drogą elektroniczną informuje szkoły o jego wynikach.

5. Szkoły informują o wynikach Konkursu jego uczestników.

6. Wraz z wynikami Konkursu laureatom oraz osobom wyróżnionym szkoły przekazują wersję elektroniczną Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

7. Laureaci oraz osoby wyróżnione w Konkursie zobowiązane są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 2 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

8. Nagrodzeni nauczyciele/pedagodzy zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 3 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

9. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18-go roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody, przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, w formie elektronicznej (np. e-dziennik) szkole przesyłającej prace.

 

10. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs laureat lub osoba wyróżniona przeniesie nieodpłatnie na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do jej publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - podpisane imieniem i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia autora lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

11. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.

 

§ 6

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

a) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

b) Członkowie Komisji Konkursowej:

 

- 2 przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

2. Zadaniami Komisji Konkursowej będzie:

a) kwalifikacja prac zgłoszonych do oceny, w tym spełnianie przez nie wymogów formalnych;

b) ocena zgłoszonych prac;

c) wybór prac zwycięskich;

d) przyznanie nagród.

3. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

4. Komisja dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

a) obszar tematyczny pracy;

b) wieloaspektowość tematu;

c) atrakcyjność formy;

d) poprawność językowa.

5. Zgłoszone prace podpisane pseudonimami oceniane będą tak, aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w dwóch kategoriach:

a) 3 laureatów ze szkół podstawowych;

b) 3 laureatów ze szkół ponadpodstawowych.

8. Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród.

 

§ 7

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu, w każdej z kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) I miejsce – 500,00 zł brutto;

 

 

b) II miejsce – 300,00 zł brutto;

c) III miejsce – 200,00 zł brutto.

2. Nagrody otrzymają również nauczyciele/pedagodzy, pod opieką których powstały nagrodzone prace.

3. Nagrodą dla nauczyciela/pedagoga, w każdej kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) 500,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała I miejsce;

b) 300,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała II miejsce;

c) 200,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała III miejsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, oprócz nagród wymienionych w ust. 1, wyróżnień.

5. O formie i terminie wręczenia nagród laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem/drogą elektroniczną.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród będzie możliwość ich późniejszego osobistego odebrania w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

 

§ 8

1. Prace w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie przez szkoły z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, należy złożyć je w terminie do 29.04.2022 roku, do godziny 23.59, decyduje godzina zarejestrowania poczty elektronicznej w skrzynce odbiorczej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 9

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Arkadiusz Joppek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 652 18 15.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin Konkursu

Mój ojciec – dobrze być razem”

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną propagującą rolę ojca w życiu młodego człowieka pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zwany dalej „Urzędem”.

 

§ 2

Urząd ogłasza Konkurs na pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem, pod nazwą: Mój ojciec – dobrze być razem, dla młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 13 – 20 lat (przy czym górna granica wieku nie dotyczy uczniów szkół specjalnych).

§ 3

Celem Konkursu jest:

a) zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy młodego człowieka;

b) propagowanie idei uczestnictwa ojców w życiu dzieci;

c) zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;

d) kreowanie wartości prorodzinnych.

 

§ 4

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą samodzielnie napisaną przez jednego autora.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy wszystkie zgłoszone przez niego prace zostaną odrzucone z Konkursu.

4. Prace składane mogą być wyłącznie przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.

5. Szkoły informują uczestników Konkursu o jego Regulaminie i dokumentują zgodę na uczestnictwo w nim od nich bądź, w przypadku nieukończenia przez uczestnika

 

Konkursu 18-go roku życia w dniu składania pracy konkursowej, ich rodziców/opiekunów prawnych w formie elektronicznej (np. e-dziennik).

6. Przesłanie przez szkołę pracy na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez nią zgody uczestnika bądź jego rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki (wymogi formalne):

a) musi być napisana w języku polskim;

b) musi zostać przygotowana w edytorze tekstów;

c) jej objętość musi zawierać się w przedziale: 2 400 – 3 600 znaków (bez spacji);

d) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

e) musi być zatytułowana;

f) musi być podpisana wyłącznie pseudonimem znajdującym się na końcu pracy.

8. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych.

9. Praca zgłoszona na Konkurs przygotowana może być w dowolnej formie - z wykluczeniem formy wiersza - i powinna odnosić się do doświadczeń jej autora.

10. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i nie zgłaszaną na inny Konkurs.

 

§ 5

1. Uczniów biorących udział w Konkursie bądź ich rodziców/opiekunów prawnych szkoła informuje o jego Regulaminie.

2. Prace konkursowe przekazywane są do Organizatora Konkursu przez szkołę wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku edytora tekstów Microsoft Word lub kompatybilnego z nim, z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, której uczniowie przygotują prace konkursowe, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wraz z pracami konkursowymi szkoła przesyła zestawienie nadesłanych prac w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu Urząd drogą elektroniczną informuje szkoły o jego wynikach.

5. Szkoły informują o wynikach Konkursu jego uczestników.

6. Wraz z wynikami Konkursu laureatom oraz osobom wyróżnionym szkoły przekazują wersję elektroniczną Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

7. Laureaci oraz osoby wyróżnione w Konkursie zobowiązane są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 2 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

8. Nagrodzeni nauczyciele/pedagodzy zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 3 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

9. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18-go roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody, przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, w formie elektronicznej (np. e-dziennik) szkole przesyłającej prace.

 

10. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs laureat lub osoba wyróżniona przeniesie nieodpłatnie na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do jej publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - podpisane imieniem i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia autora lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

11. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.

 

§ 6

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

a) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

b) Członkowie Komisji Konkursowej:

 

- 2 przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

2. Zadaniami Komisji Konkursowej będzie:

a) kwalifikacja prac zgłoszonych do oceny, w tym spełnianie przez nie wymogów formalnych;

b) ocena zgłoszonych prac;

c) wybór prac zwycięskich;

d) przyznanie nagród.

3. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

4. Komisja dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

a) obszar tematyczny pracy;

b) wieloaspektowość tematu;

c) atrakcyjność formy;

d) poprawność językowa.

5. Zgłoszone prace podpisane pseudonimami oceniane będą tak, aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w dwóch kategoriach:

a) 3 laureatów ze szkół podstawowych;

b) 3 laureatów ze szkół ponadpodstawowych.

8. Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród.

 

§ 7

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu, w każdej z kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) I miejsce – 500,00 zł brutto;

 

 

b) II miejsce – 300,00 zł brutto;

c) III miejsce – 200,00 zł brutto.

2. Nagrody otrzymają również nauczyciele/pedagodzy, pod opieką których powstały nagrodzone prace.

3. Nagrodą dla nauczyciela/pedagoga, w każdej kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) 500,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała I miejsce;

b) 300,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała II miejsce;

c) 200,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała III miejsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, oprócz nagród wymienionych w ust. 1, wyróżnień.

5. O formie i terminie wręczenia nagród laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem/drogą elektroniczną.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród będzie możliwość ich późniejszego osobistego odebrania w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

 

§ 8

1. Prace w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie przez szkoły z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, należy złożyć je w terminie do 29.04.2022 roku, do godziny 23.59, decyduje godzina zarejestrowania poczty elektronicznej w skrzynce odbiorczej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 9

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Arkadiusz Joppek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 652 18 15.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

planuje wycieczkę

do Warszawy

dla dzieci w wieku od 9-15 lat,

w dniach 27-28 czerwca 2022 roku.

W programie wycieczki m.in.:

Stadion,

Sejm,

Łazienki,

Pałac Kultury i Nauki,

Centrum Nauki Kopernik,

Krakowskie Przedmieście,

(nocleg, śniadanie, obiad, kolacja) - koszt ok. 320 zł.

Prosimy o zapisy i wpłatę zaliczki w kwocie 200 zł do 20 kwietnia 2022 r.

Kontakt telefoniczny 664 126 554

W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do biblioteki w Płowcach

od godz.8.00 -12.00

 

 

Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie

jest punktem zbierającym dary –

Pomoc dla Ukrainy

w godz. 8.00-15.000

Wójt Gminy Radziejów

wraz z Dyrektorem Gminnego

Ośrodka Kulturalno - Bibliotecznego w Skibinie

serdecznie zapraszają

na koncert

Jarosława Panfila

 

z okazji Dnia Kobiet

 

6 marca 2022 r.(niedziela)

godz.17.00

SKIBIN 52 – GOK-B

 

 
Wójt Gminy Radziejów
wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie
zapraszają wszystkie dzieci z naszej gminy urodzone
od 1 stycznia 2006 do 31.12.2021roku
 
do Gminnego Ośrodka Kulturalno- Bibliotecznego w Skibinie w dniu 15 stycznia 2022r.( tj.sobota) do zagrody świętego Mikołaja, który dotrze do nas na saniach z reniferami. Każde dziecko otrzyma słodki podarek od Mikołaja, będzie też możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Gwiazdorem. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10-17 z podziałem na sołectwa:
od godziny 10.00-12.00 zapraszamy dzieci z Biskupic, Bieganowa, Broniewka.
od godziny 12.00-14.00 zapraszamy dzieci z Broniewa, Czołówka, Czołowa, koloni Wąsewo.
od godziny 14.00-15.00 zapraszamy dzieci z Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce.
od godziny 15.00-17.00 zapraszamy dzieci z Pruchnowa, Przemystki, Skibina, Stary Radziejów kolonia, Stary Radziejów wieś, Szostka, Zagorzyce.
Jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć tego dnia do zagrody świętego Mikołaja zapraszamy po odbiór paczki
w dniu 17 stycznia (tj.poniedziałek)w godzinach od 9.00-11.00 w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie. 
W przypadku jakiś pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 664126 554.
 
 
Plan wyjazdu do Gostycyna 28 stycznia 2022 roku. Wyjazd z GOK-B w Skibinie o 12.00.
 
 
 Informujemy
 
Koniec stycznia, początek lutego planowany jest wyjazd do Gostycyna powiat tucholski na wesele Sztygara, koszt wyjazdu 165zł. Zapisy i wpłaty do 10 stycznia 2022 roku. Więcej informacji pod numerem telefonu 664 126 554.

Skibin - 7 listopada (niedziela)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno–Bibliotecznego

w Skibinie

zaprasza na koncert

w wykonaniu

Olega Dowgala

7 listopada 2021r., godz.17.00 w Skibinie

z okazji

ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy na wyczieczki w 2022 r.

 

Ołomuniec - Slavkov - Wiedeń - Brno - Morawski kras

Program ramowy wycieczki 3 dniowej

Dzień  1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem o godzinie 05.00. Przejazd do Ołomuńca z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. W Ołomuńcu zwiedzanie zabytkowej części miasta:katedra, rynek z ratuszem, kolumna morowa. Przejazd z Ołomuńca do Slavkova (Austerlitz). W Slavkovie  zwiedzanie miejsca historycznej bitwy "Trzech Cesarzy" (Żurań, Mogiła Pokoju). Po zakończonym zwiedzaniu przejazd ze Slavkova do hotelu w okolicach Brna, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  2

Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Wiednia. Po przyjeździe pobyt nas Kalenbergu, objazd Wiednia Ringiem, reprezentacyjnym bulwarem stolicy Austrii (Opera Wiedeńska, Parlament, Teatr Zamkowy, ratusz, park miejski z pomnikiem Johana Straussa - króla walca, uniwersytet), spacer malowniczymi uliczkami wiedeńskiej starówki, przejście przez dziedzińce cesarskiej rezydencji Hofburg, zwiedzanie skarbca w którym znajdują się insygnia i koronacyjne klejnoty Habsburgów. Po zwiedzaniu czas  wolny na wiedeńskiej starówce .Po czasie wolnym przejazd do nowoczesnej dzielnicy Wiednia w której znajduje się siedziba ONZ. Po zrealizowaniu programu w godzinach popołudniowych wyjazd z Wiednia.  Przyjazd do miejsca pobytu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do centrum Brna. W Brnie zwiedzanie zabytkowej części miasta: Plac Wolności, stary i nowy ratusz, Targ Warzywny, katedra. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Brna do Blanska. W Blansku wjazd kolejką do Jaskini Punkevni, zwiedzanie jaskini, spływ podziemną rzeką, wjazd wyciągiem gondolowym nad Przepaść Macocha. Po zrealizowaniu programu w godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach nocnych.

 

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

 

Zakwaterowanie:   hotel w okolicach Brna, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, 2 noclegi

Wyżywienie:           2 śniadania, 2 obiadokolacje

Transport:               autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

                                  na postojach gorące napoje (kawa, herbata) gratis

Ubezpieczenie:      K.L. do kwoty 10000 Euro, N.W. do kwoty 5000 zł.

Pilotaż:                    opieka pilota podczas całej wycieczki

Inne świadczenia: obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

 

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 620 zł

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) 700 zł.

 

Podane ceny wycieczki nie zawierają opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów w Wiedniu, opłat parkingowych, opłat za przejazd kolejką do Jaskini Punkevni, opłat za zwiedzanie Jaskini Punkevni ze spływem podziemną rzeką, opłat za wjazd wyciągiem gondolowym nad Przepaść Macocha, opłat lokalnych obowiązujących w miejscu zakwaterowania.  Na ten cel każdy uczestnik wycieczki musi posiadać 35 Euro i 500 CZK.

Chętni  na wyjazd proszeni są o wpłatę zaliczki 200 zł.do 15 grudnia tel 664126554

Na pobyt na terenie Czech i Austrii każdy uczestnik wycieczki

musi posiadać paszport lub dowód osobisty.

Wycieczka w terminie 01 - 03 05 2022 roku

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2021 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2022 roku.

 

Wierzchosławice - Pieniny

 

Program wycieczki 3 dniowej

                                 W terminie 13,14,15 sierpnia 2022r.

 

Dzień  1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem w godzinach rannych. Przejazd do Wierzchosławic

z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Po przyjeździe do Wierzchosławic zwiedzanie Muzeum Wincentego Witosa. Po zakończonym zwiedzaniu muzeum przejazd na cmentarz parafialny na którym znajduje się kaplica w której został pochowany Wincenty Witos.  Przejazd z Wierzchosławic do miejsca pobytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

Dzień  2

Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Czorsztyna. W Czorsztynie zwiedzanie ruin zamku. Po zakończonym zwiedzaniu rejs po Zalewie Czorsztyńskim z Czorsztyna do Niedzicy. W Niedzicy

zwiedzanie elektrowni wodnej (wewnętrzny balkon widokowy, hala maszyn, hala generatorów,

galeria kontrolno - pomiarowa, korona zapory głównej, poziom technologiczny elektrowni - poziom pokrywy turbiny lub wejście na taras widokowy na Jezioro Sromowieckie). Po zakończonym zwiedzaniu elektrowni przejazd z Niedzicy do Jaworek. Przejście z Jaworek do Wąwozu Homole,

wejście na punkt widokowy Bukowinki. Przejście z  punktu widokowego Bukowinki do Jaworek.

Przejazd z Jaworek do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Sromowcy Niżnych. Spływ tratwami ze Sromowcy Niżnych do Szczawnicy Zdroju. W Szczawnicy Zdroju spacer po centrum i parku zdrojowym. po spacerze około godziny 15.00 obiad. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną.

Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach wieczornych.

 

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

 

Zakwaterowanie:   pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami,

                                   2 noclegi

Wyżywienie :          2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad w dniu 3

Transport:               autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

                                  na postojach gorące napoje (kawa, herbata) gratis

Ubezpieczenie:      NNW do kwoty 3000

Pilotaż:                    przewodnicy w dniach 1,2,3

Inne świadczenia:  bilety do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, do ruin zamku

                                  w Czorsztynie, na rejs po Zalewie Czorsztyńskim, do elektrowni wodnej w Niedzicy

                                  do PPN, na spływ Dunajcem ze Sromowcy Niżnych do Szczawnicy Zdroju

 

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 595 zł.

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) wynosi 690 zł.

 

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2021 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2022 roku

 

 

Osoby zainteresowane wycieczką proszone są o wpłatę zaliczki do dnia 15.12 2021r w kwocie 200 zł. w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie tel. 664126554

 

Zapraszamy do gminnego udziału w konkursie plastycznym "Stop Covid 19" w gminie Radziejów

Zapraszamy do Zagorzyc

INFOFMACJA

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w  Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.;

19 czerwca 2021r – Noc Świętojańska w Czołowie

22 sierpnia 2021 – Inscenizacja Bitwy pod Płowcami

5 września Dożynki Gminno-Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji , a co za tym idzie powstrzymania się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

Zbliżają sie wakacje - zapraszamy

WAKACYJNE ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU

KULTURALNO -BIBLIOTECZNYM W SKIBINIE

I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOWCACH

 

Celem zajęć jest :

- stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie umiejętność współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, jak również promowanie zdrowego stylu życia

Wtorkowe spotkania z plastyką

Środowe zajęcia kulinarne

Każdy czwartek wyjazdy na wycieczki zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

Sportowe piątki – zajęcia na boisku, placu zabaw, i siłowni ( w razie nie pogody zajęcia w pomieszczeniach – tenis stołowy , piłkarzyki oraz gry planszowe.

Spotkania:

- z druhami z Państwowej Jednostki Straży Pożarnej

- z policjantami z Komendy Powiatowej Policji

Wycieczki do:

- Inowrocławia Park Solankowy

- Torunia Trampoliny

- Żnina Miasteczko westernowe

- Włocławka Kino

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie koszt 10 zł dziecko

Dodatkowy koszt stanowią wycieczki. Liczba miejsc ograniczona

Zapisy do 30 czerwca, szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 664 126 554 lub osobiście w GOK-B w Skibinie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania osobiście w GOK-B w Skibinie, GBP w Płowcach lub na stronie Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie

Regulamin zajęć.

Karta informacyjna.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych.

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie.

Oświadczenie rodzica (opiekuna) uczestnika zajęć w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

KONKURS PLASTYCZNY

 „ NIEZAPOMINAJKA W KRAJOBRAZIE GMINY RADZIEJÓW

 

Organizator konkursu: GMINNY OŚRODEK KULTURALNO -BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

 1. Cel konkursu:
  • propagowanie święta niezapominajki;
  • rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną;
  • prezentacja możliwości twórczych uczestników, poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych;
  • pobudzanie wrażliwości mieszkańców Gminy Radziejów na piękno przyrody;
  • rozwijanie nawyków proekologicznych.
 2. Temat konkursu: NIEZAPOMINAJKA W KRAJOBRAZIE GMINY RADZIEJÓW

 

 1. Uczestnicy:
 • w konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Radziejów;
 • konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 1. przedszkola
 2. I - III klasy

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z hasłem konkursu;
 • format oraz technika prac są dowolne;
 • prace muszą być indywidualne;
 • każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, adres i dane kontaktowe autora pracy, dane opiekuna pracy/ rodzica

 

 1. Termin i warunki dostarczania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do 11 maja 2021  roku do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

UWAGA: Praca dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Zasady przyznawania nagród i oceny prac:
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa;
 • Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem;

- oryginalność ujęcia tematu;

- estetykę wykonania pracy;

- pomysłowość.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora dnia 14 maja, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2021 roku w siedzibie organizatora
 • Przewidziane zostaną atrakcyjne nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
 1. przedszkola –
 2. I – III klasy

 

 • Prace pozostają do dyspozycji Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
 • Wystawa pokonkursowa odbędzie się podczas „ Święta Niezapominajki”, odbywającego się 14 maja 2021 do 1 czerwca 2021 roku.
 • Wszelkie szczegółowe informacje na temat konkursu są udzielane przez Organizatora po numerem tel. 664126554

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

30 kwietnia 2021r. (piątek) biblioteka nieczynna.

Zapraszamy do konkursu fotograficznego

Zapraszamy naszych czytelników do korzystania z platformy ebooków - serwisu Legimi

Platforma ebooków Legimi

Kody do serwisu Legimi wydawane są Czytelnikom:

 • osobiście,
 • elektronicznie – należy pisać na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wystarczy:

Kody wydawane są każdego 1-go dnia miesiąca (jeżeli 1-szy jest dniem wolnym to kolejnego dnia).Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec biblioteki przed otrzymaniem kodu muszą najpierw uregulować wszelkie należności. Kod jest ważny do końca bieżącego miesiąca, po terminie ważności wygasa.

Aby przedłużyć dostęp do serwisu na kolejny miesiąc, należy:

 1. Pobraćz biblioteki kod dostępu na kolejny miesiąc
 2. Wejść na stronę https://www.legimi.pl/ksiaznicakopernikanska/ i wpisać kod dostępu otrzymany z biblioteki
 3. W następnym kroku zalogować się na swoje konto, wpisując login i hasło użyte podczas rejestracji konta do serwisu

Dodatkowe informacje:

 • Korzystanie z usługi jest dla użytkowników bezpłatne
 • Nie ma limitów na książki i strony
 • W ofercie są dostępne wyłącznie ebooki (bez audiobooków)
 • Jednorazowy dostęp do ebooków wynosi 1 miesiąc od dnia aktywacji kodu
 • W ramach jednego kodu można korzystać jednocześnie z dwóch urządzeń (czytnik, smartfon, tablet, komputer), z których tylko jeden jest czytnikiem
 • Ebooki nie są dostępne na czytniki Kindle’a

 Zmiana w Statucie GOK-B w Skibinie

 

 

W wigilię 24 grudnia 2020r. - biblioteka bedzie nieczynna

 

Ze względu na wprowadzoną kwarantannę narodową półkolonie w czasie ferii zostały odwołane !!!

Zapraszamy na pólkolonie

W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie trwają zapisy (dla dzieci rolników) na pięciodniowe półkolonie w czasie ferii zimowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 664- 126-554

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA DLA CZYTELNIKÓW

OD 7 (SOBOTA) DO 29 LISTOPADA (NIEDZIELA) 2020 ROKU

 

W związku z Decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu dla użytkowników instytucji kultury, wynikającą z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem,

Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach

uwzględniając rekomendacje Biblioteki Narodowej zostaje zamknięta dla czytelników

od 7 (sobota) do 29 listopada (niedziela) 2020 roku.

Okres wypożyczenia książek będzie automatycznie przedłużony.

 

 

W dniach 3 – 16 listopada 2020 r.

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie i jego placówka (biblioteka w Płowcach)

będą czynne w godz. 8.00 – 14.00.

 

Zarządzenie nr 7 /2020

W sprawie procedur na czas zaostrzenia epidemii COVID -19 w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie

&1

Zarządza się wprowadzenie aktualnych do sytuacji epidemiologicznych procedur w funkcjonowaniu Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie rekomendowanych przez Bibliotekę Narodową naczelną Biblioteka państwa polskiego.

&2

W szczególności zarządza się co następuje:

1.Bezwzględne przestrzeganie użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego do stosowania obowiązujących zasad na terenie placówek

- dystans (1,5-2metry od osoby

- mycie i dezynfekcja rąk

- maseczka ochronna

2. Ostrzeganie i przestrzeganie użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego do stosowania zasad na terenie placówek.

- dezynfekcja rąk

- dystans (1,5- 2 metry od osoby)

3. Organizowanie wolnego dostępu do księgozbioru w miarę eskalacji epidemiologicznej poprzez zastosowanie dodatkowego , wyłączającego oznakowania zbiorów.

4. Zakaz korzystania z pracowni komputerowej

5. Wzmożenie dezynfekcji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego.

6. Utrzymanie lub wydłużenie okresów kwarantanny dla książek zwracanych przez czytelników z 3 dni do 1 tygodnia

7. Zawieszanie do odwołania organizacji spotkań na terenie placówek

8. Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego są zobowiązani do czujności na zachowania użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego oraz zachowania autodyscypliny sanitarnej.

9. Na czas nieobecności dyrektora , osoba ją zastępująca zobowiązana jest do poddania się wprowadzonym rygorom i dopilnowania zasad niniejszego zarządzenia.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Dyrektor GOK-B

Urszula Rosół

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności Strony Internetowej

Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie http//:gbpplowce.pl

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 21.09.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Arleta Matuszewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 795 511 776. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie

 • Adres: Skibin 52, 88-200 Radziejów

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 664 126 554

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Gminnego Ośrodka Kulturano -Bibliotecznego w Skibine i jego placówek tj. Gminnej Bibliotek Publicznej w Płowcach i Filii Bibliotecznej w Czołowie, które mieszczą się na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoba poruszająca się na wózku nie może skorzystać z żadnych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kulturano -Bibliotecznego w Skibine

Nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Internetowy zawiera:

 • Podwyższony kontrast

 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie

 

 

 

zapraszamy na wycieczkę

 

GMINNY OŚRODEK KULTURALNO-BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

Zaprasza dzieci na wycieczkę do Konina, 5 sierpnia 2020r. (środa)w programie:

 

- Park Makiet Mikroskala

- Mini Z O O

- Mac-Donald

 

Wyjazd ze Skibina (parking przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym) o godz. 8.00

 

Koszt wyjazdu 50 zł. (przejazd, wstęp i ubezpieczenie)

 

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

 

 

 

Informacja

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.

21.06.2020r. Noc Świętojańska w Czołowie

23.08.2020r. Inscenizacja Bitwy w Płowcach

06.09.2020 r. Dożynki Gminno -Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców wykonawców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji, a co za tym idzie powstrzymanie się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

DRODZY CZYTELNICY

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.05.2020 WZNAWIAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ, BIBLIOTEKA CZYNNA BĘDZIE

CODZIENNIE W GODZ. 8.00 – 15.00.

 

 

DO BIBLIOTEKI BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ JEDNORAZOWO 2 OSOBY WYPOSAŻONE OBOWIĄZKOWO W MASECZKI

I RĘKAWICZKI OCHRONNE, ZACHOWUJĄC WYMAGANY ODSTĘP 2 METRÓW OD DRUGIEJ OSOBY.

 

NADAL NIECZYNNA BĘDZIE CZYTELNIA I NIEMOŻLIWY DOSTĘP DO KĄCIKA KOMPUTEROWEGO.

 

NIESTETY NIE BĘDZIE DOSTĘPU DO REGAŁÓW. CZYTELNIK BĘDZIE MÓGŁ PROSIĆ O WYBRANĄ KSIĄŻKĘ BIBLIOTEKARZA (MOŻNA SKORZYSTAĆ WCZEŚNIEJ

Z KATALOGU ONLINE DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.gbpplowce.pl LUB ZAMÓWIĆ WYBRANĄ POZYCJĘ TELEFONICZNIE 795 511 766)

ALBO SKORZYSTAĆ Z JEGO REKOMENDACJI.

 

 

ODDAWANE KSIĄŻKI OBJĘTE BĘDĄ 14 DNIOWĄ KWARANTANNĄ, PO TYM OKRESIE WRÓCĄ DO OBIEGU BIBLIOTECZNEGO.

 

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PROSIMY O BEZWARUNKOWE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W WYMOGÓW.

 

 

 

                          PAŃSTWOWY

                          POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                 W  RADZIEJOWIE

                                  88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22             

                                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                  tel./fax 054 285 36 14

 

 

N.HD-074-5/20                                                                                                                 Radziejów, dnia 30-04-2020 r.

L.dz. ……../20

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie,
przesyła w załączeniu „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. Jednocześnie PPIS w Radziejowie informuje,
iż na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

 

 

                                                                                                                                                         Pańtwowy Powiatowy

                                                                                                                                                            Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                                               w Radziejowie

                                                                                                                                                               Elżbieta Mintus

                                                                                                                                            

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 

 1. Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

 2. Odkładanie przyjętych książek na okres 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

 3. Zachęcanie do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.

 4. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 5. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 6. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

 7. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 10. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 11. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

 12. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 13. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.

 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 5. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

 6. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

 7. Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 10. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

 11. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 12. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 13. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 14. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

 15. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 

 1. Pracownicy /obsługa biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, biblioteka nadal zostaje zamknięta dla czytelników.

Polecamy biblioteki cyfrowe oraz przydatne do czytania strony:

 

Biblioteka narodowa- www.bn.org.pl

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa – kpbc.umk.pl/dlibra

Biblioteka Główna UMK – www.bu.uni.torun.pl

www.polona.pl

Biblioteka Kolekcji Prywatnych – www.bikop.eu/dlibra

https://wolnelektury.pl

www.europeana.eu/portal/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl

www.genealodzy.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom – www.calapolskaczytadzieciom.pl

Poezja polska – www.poezja-polska.art.pl

www.chmuraczytania.pl

 

 

 

Z dniem 31 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kulturalno – Bilioteczny w Skibinie i jego placówki ( biblioteki) pracują od godz. 8.00 -14.00 do odwołania

nadal nie prowadzimy żadnej działalności i nie wypożyczamy książek.

  

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa biblioteka

w Płowcach i Czołowie

nieczynna od 12 marca 2020 do odwołania

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOWCACH

ZAPRASZA

NA FERIE W BIBLIOTECE 2020

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 27 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) DO 30 STYCZNIA (CZWARTEK) W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOWCACH OD GODZINY 10.00 DO 13.00.

 

W PROGRAMIE M.IN.

 • GRY I ZABAWY EDUKACYJNE,

 • ZAJĘCIA SPORTOWE,

 • SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ, GŁOŚNE CZYTANIE,

 • SPACERY PO OKOLICY,

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • ORAZ INNE ATRAKCJE...

 • 5 LUTEGO ZAPRASZAMY NA WYJAZD DO MULTIKINA – KOSZT WYJAZDU OK. 33 ZŁ.

CZEKAMY NA WAS!!!

 

Serdecznie zapraszamy dzieci urodzne w latach 2013, 2014,2015, 2016 do udziału w projekcie "Mała Książka Wielki Człowiek"

 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki z rodzicem i zapisze się do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą:

- książeczkę „Moje pierwsze czytanki”,

- kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

 

 

INFORMUJEMY, ŻE 25 SIERPNIA 2019R.

W DNIU XVIII INSCENIZACJI BITWY POD PŁOWCAMI, NASTĄPIŁA ZMIANA godziny WYSTĘPÓW NASZYCH ARTYSTÓW.

NA KONCERT ZESPOŁU KORDIAN ZAPRASZMY O GODZ.18.00, NASTĘPNIE O GODZ. 20.00 BĘDZIEMY MOGLI POSŁUCHAĆ ZESPOŁU DEFIS.

PRZEPRASZAMY I SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Ponadto w programie:

Konurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Gęsina nie tylko na świętego Marcina"

Animacje dla dzieci - sponsorowane przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Grochówka - sponsorowana przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Wesołe miasteczko, gry i konkursy dla dzieci,

Stoiska gastronomiczne.

 

 Regulamin imprezy masowej

 

 

 

ZAPRASZAMY NA WAKACJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W CZOŁOWIE I GMINNEJ BIBLIOTECE W PŁOWCACH

 

 

 

FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W MIESIĄCU LIPCU

 

Podczas wakacji w miesiącu lipcu Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie wraz z Biblioteką w Płowcach planuje zorganizować szereg imprez dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Lato z GOK-B” oraz ,,Lato z Biblioteką”.

 

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu o stałej godzinie:

Wtorek – 9.00 – 13.00

Środa - 9.00 - 13.00

Czwartek- 9.00 - 13.00

Zapisy od poniedziałku 24 czerwca do 1 lipca br. Warunkiem udziału będzie wypełnienie i podpisanie zgody rodzica /opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty na wyjazdy do 1 lipca/.

3 lipca – zabawy z mydełkiem

4 lipca – zajęcia plastyczne – malujemy w plenerze

9 lipca – wyjazd do ZOO w Płocku / 50zł/

10 lipca – wyjście do Państwowej Straży w Radziejowie oraz do Komendy Policji

11 lipca – zajęcia plastyczne – tworzymy obrazy z kłosów , nasion i kwiatów

16 lipca – wyjazd do Multikina we Włocławku /40 zł/

17 lipca – zajęcia kulinarne

- przez rozrywkę do wiedzy – gry i zabawy edukacyjne

18 lipca – wyprawy książkowe w krainy bajkowe, głośne czytanie bajek

- zajęcia sportowe

23 lipca – wyjazd na trampoliny do Włocławka / 40 zł/

24 lipca – wyjście na basen i do Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw

25 lipca – wyjazd do ZOO w Toruniu /40zł/

30 lipca – zajęcia plastyczne ,,Łąka pełna kwiatów”

31 lipca – zakończenie zajęć, nagrodzenie najaktywniejszych uczestników zajęć.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

 

 

.Wójt Gminy Radziejów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie 

 

Serdecznie zapraszają

na

Gminny Dzień Strażaka połączony z Przeglądem Zespołów Folklorystycznych

 

Broniewo, 16 czerwca 2019r.

 

W programie:

 

godz.12.00 Uroczysta msza święta z okazji 30- lecia OSP Broniewo

godz. 13.00 Część oficjalna Jubileuszu 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

godz. 16.00 Przegląd Zespołów Folklorystycznych

godz. 18.00 Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Krater

godz. 24.00 Zakończenie uroczystości

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.