Informacje

Zapraszamy na koncert 

JOANNY ALEKSANDROWICZ

29 maja 2022 r. (niedziela)

o godz. 20.30. w parku w Skibinie

artystka wykona szlagiery filmowo-musicalowe

NA ŁONIE NATURY

Serdecznie zapraszamy

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 Regulamin Konkursu

Mój ojciec – dobrze być razem”

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną propagującą rolę ojca w życiu młodego człowieka pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zwany dalej „Urzędem”.

 

§ 2

Urząd ogłasza Konkurs na pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem, pod nazwą: Mój ojciec – dobrze być razem, dla młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 13 – 20 lat (przy czym górna granica wieku nie dotyczy uczniów szkół specjalnych).

§ 3

Celem Konkursu jest:

a) zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy młodego człowieka;

b) propagowanie idei uczestnictwa ojców w życiu dzieci;

c) zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;

d) kreowanie wartości prorodzinnych.

 

§ 4

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą samodzielnie napisaną przez jednego autora.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy wszystkie zgłoszone przez niego prace zostaną odrzucone z Konkursu.

4. Prace składane mogą być wyłącznie przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.

5. Szkoły informują uczestników Konkursu o jego Regulaminie i dokumentują zgodę na uczestnictwo w nim od nich bądź, w przypadku nieukończenia przez uczestnika

 

Konkursu 18-go roku życia w dniu składania pracy konkursowej, ich rodziców/opiekunów prawnych w formie elektronicznej (np. e-dziennik).

6. Przesłanie przez szkołę pracy na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez nią zgody uczestnika bądź jego rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki (wymogi formalne):

a) musi być napisana w języku polskim;

b) musi zostać przygotowana w edytorze tekstów;

c) jej objętość musi zawierać się w przedziale: 2 400 – 3 600 znaków (bez spacji);

d) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

e) musi być zatytułowana;

f) musi być podpisana wyłącznie pseudonimem znajdującym się na końcu pracy.

8. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych.

9. Praca zgłoszona na Konkurs przygotowana może być w dowolnej formie - z wykluczeniem formy wiersza - i powinna odnosić się do doświadczeń jej autora.

10. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i nie zgłaszaną na inny Konkurs.

 

§ 5

1. Uczniów biorących udział w Konkursie bądź ich rodziców/opiekunów prawnych szkoła informuje o jego Regulaminie.

2. Prace konkursowe przekazywane są do Organizatora Konkursu przez szkołę wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku edytora tekstów Microsoft Word lub kompatybilnego z nim, z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, której uczniowie przygotują prace konkursowe, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wraz z pracami konkursowymi szkoła przesyła zestawienie nadesłanych prac w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu Urząd drogą elektroniczną informuje szkoły o jego wynikach.

5. Szkoły informują o wynikach Konkursu jego uczestników.

6. Wraz z wynikami Konkursu laureatom oraz osobom wyróżnionym szkoły przekazują wersję elektroniczną Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

7. Laureaci oraz osoby wyróżnione w Konkursie zobowiązane są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 2 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

8. Nagrodzeni nauczyciele/pedagodzy zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 3 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

9. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18-go roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody, przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, w formie elektronicznej (np. e-dziennik) szkole przesyłającej prace.

 

10. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs laureat lub osoba wyróżniona przeniesie nieodpłatnie na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do jej publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - podpisane imieniem i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia autora lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

11. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.

 

§ 6

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

a) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

b) Członkowie Komisji Konkursowej:

 

- 2 przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

2. Zadaniami Komisji Konkursowej będzie:

a) kwalifikacja prac zgłoszonych do oceny, w tym spełnianie przez nie wymogów formalnych;

b) ocena zgłoszonych prac;

c) wybór prac zwycięskich;

d) przyznanie nagród.

3. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

4. Komisja dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

a) obszar tematyczny pracy;

b) wieloaspektowość tematu;

c) atrakcyjność formy;

d) poprawność językowa.

5. Zgłoszone prace podpisane pseudonimami oceniane będą tak, aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w dwóch kategoriach:

a) 3 laureatów ze szkół podstawowych;

b) 3 laureatów ze szkół ponadpodstawowych.

8. Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród.

 

§ 7

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu, w każdej z kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) I miejsce – 500,00 zł brutto;

 

 

b) II miejsce – 300,00 zł brutto;

c) III miejsce – 200,00 zł brutto.

2. Nagrody otrzymają również nauczyciele/pedagodzy, pod opieką których powstały nagrodzone prace.

3. Nagrodą dla nauczyciela/pedagoga, w każdej kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) 500,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała I miejsce;

b) 300,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała II miejsce;

c) 200,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała III miejsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, oprócz nagród wymienionych w ust. 1, wyróżnień.

5. O formie i terminie wręczenia nagród laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem/drogą elektroniczną.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród będzie możliwość ich późniejszego osobistego odebrania w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

 

§ 8

1. Prace w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie przez szkoły z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, należy złożyć je w terminie do 29.04.2022 roku, do godziny 23.59, decyduje godzina zarejestrowania poczty elektronicznej w skrzynce odbiorczej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 9

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Arkadiusz Joppek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 652 18 15.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Regulamin Konkursu

Mój ojciec – dobrze być razem”

§ 1

1. Regulamin niniejszy określa zasady przeprowadzenia Konkursu na pracę pisemną propagującą rolę ojca w życiu młodego człowieka pn. „Mój ojciec – dobrze być razem”, zwanego dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia zwany dalej „Urzędem”.

 

§ 2

Urząd ogłasza Konkurs na pracę pisemną na temat pozytywnej roli ojca w relacji z dzieckiem, pod nazwą: Mój ojciec – dobrze być razem, dla młodzieży z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w wieku 13 – 20 lat (przy czym górna granica wieku nie dotyczy uczniów szkół specjalnych).

§ 3

Celem Konkursu jest:

a) zaprezentowanie pozytywnego wizerunku ojcostwa i ojca widzianego z perspektywy młodego człowieka;

b) propagowanie idei uczestnictwa ojców w życiu dzieci;

c) zachęcanie do wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi;

d) kreowanie wartości prorodzinnych.

 

§ 4

1. Praca nadesłana na Konkurs musi być pracą samodzielnie napisaną przez jednego autora.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

3. W przypadku zgłoszenia przez uczestnika więcej niż jednej pracy wszystkie zgłoszone przez niego prace zostaną odrzucone z Konkursu.

4. Prace składane mogą być wyłącznie przez szkoły, do których uczęszczają uczestnicy Konkursu.

5. Szkoły informują uczestników Konkursu o jego Regulaminie i dokumentują zgodę na uczestnictwo w nim od nich bądź, w przypadku nieukończenia przez uczestnika

 

Konkursu 18-go roku życia w dniu składania pracy konkursowej, ich rodziców/opiekunów prawnych w formie elektronicznej (np. e-dziennik).

6. Przesłanie przez szkołę pracy na Konkurs jest równoznaczne z posiadaniem przez nią zgody uczestnika bądź jego rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

7. Praca nadesłana na Konkurs musi spełniać następujące warunki (wymogi formalne):

a) musi być napisana w języku polskim;

b) musi zostać przygotowana w edytorze tekstów;

c) jej objętość musi zawierać się w przedziale: 2 400 – 3 600 znaków (bez spacji);

d) nie może być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

e) musi być zatytułowana;

f) musi być podpisana wyłącznie pseudonimem znajdującym się na końcu pracy.

8. Praca nie może zawierać zdjęć, rysunków i żadnych innych przedstawień graficznych.

9. Praca zgłoszona na Konkurs przygotowana może być w dowolnej formie - z wykluczeniem formy wiersza - i powinna odnosić się do doświadczeń jej autora.

10. Praca zgłoszona na Konkurs powinna być pracą niepublikowaną i nie zgłaszaną na inny Konkurs.

 

§ 5

1. Uczniów biorących udział w Konkursie bądź ich rodziców/opiekunów prawnych szkoła informuje o jego Regulaminie.

2. Prace konkursowe przekazywane są do Organizatora Konkursu przez szkołę wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej w formie pliku edytora tekstów Microsoft Word lub kompatybilnego z nim, z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, której uczniowie przygotują prace konkursowe, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Wraz z pracami konkursowymi szkoła przesyła zestawienie nadesłanych prac w formie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Po rozstrzygnięciu Konkursu Urząd drogą elektroniczną informuje szkoły o jego wynikach.

5. Szkoły informują o wynikach Konkursu jego uczestników.

6. Wraz z wynikami Konkursu laureatom oraz osobom wyróżnionym szkoły przekazują wersję elektroniczną Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika Konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

7. Laureaci oraz osoby wyróżnione w Konkursie zobowiązane są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 2 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

8. Nagrodzeni nauczyciele/pedagodzy zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego załącznika nr 3 w wersji papierowej do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu na adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, z dopiskiem: „Konkurs Ojciec”, w terminie do 15.06.2022 r.

9. W przypadku gdy uczestnik Konkursu w dniu składania pracy konkursowej nie ukończył 18-go roku życia, warunkiem wzięcia przez niego udziału w Konkursie jest wyrażenie na to zgody, przez jego rodzica bądź opiekuna prawnego, w formie elektronicznej (np. e-dziennik) szkole przesyłającej prace.

 

10. Z chwilą dostarczenia pracy na Konkurs laureat lub osoba wyróżniona przeniesie nieodpłatnie na Organizatora Konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem pracy konkursowej, Organizator zastrzega sobie prawo do jej publikowania i wykorzystania w całości, bądź wybranych fragmentów - podpisane imieniem i nazwiskiem bądź wybranym pseudonimem wg zastrzeżenia autora lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

11. Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom.

 

§ 6

1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa w składzie:

a) Przewodniczący Komisji Konkursowej – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

b) Członkowie Komisji Konkursowej:

 

- 2 przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty;

- 1 przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli.

2. Zadaniami Komisji Konkursowej będzie:

a) kwalifikacja prac zgłoszonych do oceny, w tym spełnianie przez nie wymogów formalnych;

b) ocena zgłoszonych prac;

c) wybór prac zwycięskich;

d) przyznanie nagród.

3. Prace, które nie będą spełniały wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej.

4. Komisja dokona oceny merytorycznej w oparciu o następujące kryteria:

a) obszar tematyczny pracy;

b) wieloaspektowość tematu;

c) atrakcyjność formy;

d) poprawność językowa.

5. Zgłoszone prace podpisane pseudonimami oceniane będą tak, aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

7. W konkursie wyłonionych zostanie łącznie 6 laureatów, w dwóch kategoriach:

a) 3 laureatów ze szkół podstawowych;

b) 3 laureatów ze szkół ponadpodstawowych.

8. Informacja o zwycięzcach oraz o wręczeniu nagrody opublikowana zostanie na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, w zakładce: „Sprawy społeczne”.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia innego podziału nagród.

 

§ 7

1. Nagrodą dla laureatów Konkursu, w każdej z kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) I miejsce – 500,00 zł brutto;

 

 

b) II miejsce – 300,00 zł brutto;

c) III miejsce – 200,00 zł brutto.

2. Nagrody otrzymają również nauczyciele/pedagodzy, pod opieką których powstały nagrodzone prace.

3. Nagrodą dla nauczyciela/pedagoga, w każdej kategorii, będą bony upominkowe o wartości:

a) 500,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała I miejsce;

b) 300,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała II miejsce;

c) 200,00 zł brutto – opieka na autorem, którego praca otrzymała III miejsce.

4. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania, oprócz nagród wymienionych w ust. 1, wyróżnień.

5. O formie i terminie wręczenia nagród laureaci i osoby wyróżnione zostaną powiadomieni telefonicznie oraz odrębnym pismem/drogą elektroniczną.

6. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w uroczystości wręczenia nagród będzie możliwość ich późniejszego osobistego odebrania w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia w Toruniu, przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73.

 

§ 8

1. Prace w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie przez szkoły z oficjalnego adresu e-mailowego szkoły, należy złożyć je w terminie do 29.04.2022 roku, do godziny 23.59, decyduje godzina zarejestrowania poczty elektronicznej w skrzynce odbiorczej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

§ 9

1. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu

2. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownik Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pan Arkadiusz Joppek, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 56 652 18 15.

3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

planuje wycieczkę

do Warszawy

dla dzieci w wieku od 9-15 lat,

w dniach 27-28 czerwca 2022 roku.

W programie wycieczki m.in.:

Stadion,

Sejm,

Łazienki,

Pałac Kultury i Nauki,

Centrum Nauki Kopernik,

Krakowskie Przedmieście,

(nocleg, śniadanie, obiad, kolacja) - koszt ok. 320 zł.

Prosimy o zapisy i wpłatę zaliczki w kwocie 200 zł do 20 kwietnia 2022 r.

Kontakt telefoniczny 664 126 554

W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do biblioteki w Płowcach

od godz.8.00 -12.00

 

 

Gminny Ośrodek Kulturalno – Biblioteczny w Skibinie

jest punktem zbierającym dary –

Pomoc dla Ukrainy

w godz. 8.00-15.000

Wójt Gminy Radziejów

wraz z Dyrektorem Gminnego

Ośrodka Kulturalno - Bibliotecznego w Skibinie

serdecznie zapraszają

na koncert

Jarosława Panfila

 

z okazji Dnia Kobiet

 

6 marca 2022 r.(niedziela)

godz.17.00

SKIBIN 52 – GOK-B

 

 
Wójt Gminy Radziejów
wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie
zapraszają wszystkie dzieci z naszej gminy urodzone
od 1 stycznia 2006 do 31.12.2021roku
 
do Gminnego Ośrodka Kulturalno- Bibliotecznego w Skibinie w dniu 15 stycznia 2022r.( tj.sobota) do zagrody świętego Mikołaja, który dotrze do nas na saniach z reniferami. Każde dziecko otrzyma słodki podarek od Mikołaja, będzie też możliwość zrobienia sobie zdjęcia z Gwiazdorem. Spotkanie odbędzie się w godzinach od 10-17 z podziałem na sołectwa:
od godziny 10.00-12.00 zapraszamy dzieci z Biskupic, Bieganowa, Broniewka.
od godziny 12.00-14.00 zapraszamy dzieci z Broniewa, Czołówka, Czołowa, koloni Wąsewo.
od godziny 14.00-15.00 zapraszamy dzieci z Kwilno-Kłonówek, Opatowice, Piołunowo, Płowce.
od godziny 15.00-17.00 zapraszamy dzieci z Pruchnowa, Przemystki, Skibina, Stary Radziejów kolonia, Stary Radziejów wieś, Szostka, Zagorzyce.
Jeśli ktoś nie będzie mógł dotrzeć tego dnia do zagrody świętego Mikołaja zapraszamy po odbiór paczki
w dniu 17 stycznia (tj.poniedziałek)w godzinach od 9.00-11.00 w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie. 
W przypadku jakiś pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 664126 554.
 
 
Plan wyjazdu do Gostycyna 28 stycznia 2022 roku. Wyjazd z GOK-B w Skibinie o 12.00.
 
 
 Informujemy
 
Koniec stycznia, początek lutego planowany jest wyjazd do Gostycyna powiat tucholski na wesele Sztygara, koszt wyjazdu 165zł. Zapisy i wpłaty do 10 stycznia 2022 roku. Więcej informacji pod numerem telefonu 664 126 554.

Skibin - 7 listopada (niedziela)

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno–Bibliotecznego

w Skibinie

zaprasza na koncert

w wykonaniu

Olega Dowgala

7 listopada 2021r., godz.17.00 w Skibinie

z okazji

ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy na wyczieczki w 2022 r.

 

Ołomuniec - Slavkov - Wiedeń - Brno - Morawski kras

Program ramowy wycieczki 3 dniowej

Dzień  1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem o godzinie 05.00. Przejazd do Ołomuńca z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. W Ołomuńcu zwiedzanie zabytkowej części miasta:katedra, rynek z ratuszem, kolumna morowa. Przejazd z Ołomuńca do Slavkova (Austerlitz). W Slavkovie  zwiedzanie miejsca historycznej bitwy "Trzech Cesarzy" (Żurań, Mogiła Pokoju). Po zakończonym zwiedzaniu przejazd ze Slavkova do hotelu w okolicach Brna, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  2

Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Wiednia. Po przyjeździe pobyt nas Kalenbergu, objazd Wiednia Ringiem, reprezentacyjnym bulwarem stolicy Austrii (Opera Wiedeńska, Parlament, Teatr Zamkowy, ratusz, park miejski z pomnikiem Johana Straussa - króla walca, uniwersytet), spacer malowniczymi uliczkami wiedeńskiej starówki, przejście przez dziedzińce cesarskiej rezydencji Hofburg, zwiedzanie skarbca w którym znajdują się insygnia i koronacyjne klejnoty Habsburgów. Po zwiedzaniu czas  wolny na wiedeńskiej starówce .Po czasie wolnym przejazd do nowoczesnej dzielnicy Wiednia w której znajduje się siedziba ONZ. Po zrealizowaniu programu w godzinach popołudniowych wyjazd z Wiednia.  Przyjazd do miejsca pobytu w godzinach wieczornych, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do centrum Brna. W Brnie zwiedzanie zabytkowej części miasta: Plac Wolności, stary i nowy ratusz, Targ Warzywny, katedra. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd z Brna do Blanska. W Blansku wjazd kolejką do Jaskini Punkevni, zwiedzanie jaskini, spływ podziemną rzeką, wjazd wyciągiem gondolowym nad Przepaść Macocha. Po zrealizowaniu programu w godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach nocnych.

 

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

 

Zakwaterowanie:   hotel w okolicach Brna, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami, 2 noclegi

Wyżywienie:           2 śniadania, 2 obiadokolacje

Transport:               autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

                                  na postojach gorące napoje (kawa, herbata) gratis

Ubezpieczenie:      K.L. do kwoty 10000 Euro, N.W. do kwoty 5000 zł.

Pilotaż:                    opieka pilota podczas całej wycieczki

Inne świadczenia: obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy

 

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 620 zł

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) 700 zł.

 

Podane ceny wycieczki nie zawierają opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów w Wiedniu, opłat parkingowych, opłat za przejazd kolejką do Jaskini Punkevni, opłat za zwiedzanie Jaskini Punkevni ze spływem podziemną rzeką, opłat za wjazd wyciągiem gondolowym nad Przepaść Macocha, opłat lokalnych obowiązujących w miejscu zakwaterowania.  Na ten cel każdy uczestnik wycieczki musi posiadać 35 Euro i 500 CZK.

Chętni  na wyjazd proszeni są o wpłatę zaliczki 200 zł.do 15 grudnia tel 664126554

Na pobyt na terenie Czech i Austrii każdy uczestnik wycieczki

musi posiadać paszport lub dowód osobisty.

Wycieczka w terminie 01 - 03 05 2022 roku

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2021 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2022 roku.

 

Wierzchosławice - Pieniny

 

Program wycieczki 3 dniowej

                                 W terminie 13,14,15 sierpnia 2022r.

 

Dzień  1

Wyjazd z miejsca uzgodnionego z organizatorem w godzinach rannych. Przejazd do Wierzchosławic

z przerwami na odpoczynek i posiłki we własnym zakresie. Po przyjeździe do Wierzchosławic zwiedzanie Muzeum Wincentego Witosa. Po zakończonym zwiedzaniu muzeum przejazd na cmentarz parafialny na którym znajduje się kaplica w której został pochowany Wincenty Witos.  Przejazd z Wierzchosławic do miejsca pobytu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

 

Dzień  2

Śniadanie, po śniadaniu przejazd do Czorsztyna. W Czorsztynie zwiedzanie ruin zamku. Po zakończonym zwiedzaniu rejs po Zalewie Czorsztyńskim z Czorsztyna do Niedzicy. W Niedzicy

zwiedzanie elektrowni wodnej (wewnętrzny balkon widokowy, hala maszyn, hala generatorów,

galeria kontrolno - pomiarowa, korona zapory głównej, poziom technologiczny elektrowni - poziom pokrywy turbiny lub wejście na taras widokowy na Jezioro Sromowieckie). Po zakończonym zwiedzaniu elektrowni przejazd z Niedzicy do Jaworek. Przejście z Jaworek do Wąwozu Homole,

wejście na punkt widokowy Bukowinki. Przejście z  punktu widokowego Bukowinki do Jaworek.

Przejazd z Jaworek do miejsca pobytu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień  3

Śniadanie, po śniadaniu wykwaterowanie, przejazd do Sromowcy Niżnych. Spływ tratwami ze Sromowcy Niżnych do Szczawnicy Zdroju. W Szczawnicy Zdroju spacer po centrum i parku zdrojowym. po spacerze około godziny 15.00 obiad. Po obiedzie wyjazd w drogę powrotną.

Przyjazd do miejsca wyjazdu na wycieczkę w godzinach wieczornych.

 

W cenie wycieczki zawarte są następujące świadczenia:

 

Zakwaterowanie:   pensjonat lub ośrodek wypoczynkowy, pokoje 2,3,4 osobowe z łazienkami,

                                   2 noclegi

Wyżywienie :          2 śniadania, 2 obiadokolacje, 1 obiad w dniu 3

Transport:               autokar wyposażony w klimatyzację, toaletę, DVD, barek, w trakcie przejazdów

                                  na postojach gorące napoje (kawa, herbata) gratis

Ubezpieczenie:      NNW do kwoty 3000

Pilotaż:                    przewodnicy w dniach 1,2,3

Inne świadczenia:  bilety do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, do ruin zamku

                                  w Czorsztynie, na rejs po Zalewie Czorsztyńskim, do elektrowni wodnej w Niedzicy

                                  do PPN, na spływ Dunajcem ze Sromowcy Niżnych do Szczawnicy Zdroju

 

Cena wycieczki została skalkulowana dla 48 osobowej grupy (dorośli) i wynosi 595 zł.

Odpłatność dla 38 osobowej grupy (dorośli) wynosi 690 zł.

 

Podane ceny wycieczki obowiązują do 31 grudnia 2021 roku.

Ceny te mogą ulec zmianie po 1 stycznia 2022 roku

 

 

Osoby zainteresowane wycieczką proszone są o wpłatę zaliczki do dnia 15.12 2021r w kwocie 200 zł. w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie tel. 664126554

 

Zapraszamy do gminnego udziału w konkursie plastycznym "Stop Covid 19" w gminie Radziejów

Zapraszamy do Zagorzyc

INFOFMACJA

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego w  Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.;

19 czerwca 2021r – Noc Świętojańska w Czołowie

22 sierpnia 2021 – Inscenizacja Bitwy pod Płowcami

5 września Dożynki Gminno-Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji , a co za tym idzie powstrzymania się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

Zbliżają sie wakacje - zapraszamy

WAKACYJNE ZAJĘCIA W GMINNYM OŚRODKU

KULTURALNO -BIBLIOTECZNYM W SKIBINIE

I GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOWCACH

 

Celem zajęć jest :

- stworzenie dzieciom warunków do ciekawego i aktywnego spędzenia wolnego czasu, kształtowanie umiejętność współżycia w grupie oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, jak również promowanie zdrowego stylu życia

Wtorkowe spotkania z plastyką

Środowe zajęcia kulinarne

Każdy czwartek wyjazdy na wycieczki zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

Sportowe piątki – zajęcia na boisku, placu zabaw, i siłowni ( w razie nie pogody zajęcia w pomieszczeniach – tenis stołowy , piłkarzyki oraz gry planszowe.

Spotkania:

- z druhami z Państwowej Jednostki Straży Pożarnej

- z policjantami z Komendy Powiatowej Policji

Wycieczki do:

- Inowrocławia Park Solankowy

- Torunia Trampoliny

- Żnina Miasteczko westernowe

- Włocławka Kino

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie koszt 10 zł dziecko

Dodatkowy koszt stanowią wycieczki. Liczba miejsc ograniczona

Zapisy do 30 czerwca, szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 664 126 554 lub osobiście w GOK-B w Skibinie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Dokumenty do pobrania osobiście w GOK-B w Skibinie, GBP w Płowcach lub na stronie Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie

Regulamin zajęć.

Karta informacyjna.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych.

Zgoda rodzica (opiekuna) na udział dziecka w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie.

Oświadczenie rodzica (opiekuna) uczestnika zajęć w czasie zagrożenia epidemicznego.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

KONKURS PLASTYCZNY

 „ NIEZAPOMINAJKA W KRAJOBRAZIE GMINY RADZIEJÓW

 

Organizator konkursu: GMINNY OŚRODEK KULTURALNO -BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

 1. Cel konkursu:
  • propagowanie święta niezapominajki;
  • rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez ekspresję plastyczną;
  • prezentacja możliwości twórczych uczestników, poprzez wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych;
  • pobudzanie wrażliwości mieszkańców Gminy Radziejów na piękno przyrody;
  • rozwijanie nawyków proekologicznych.
 2. Temat konkursu: NIEZAPOMINAJKA W KRAJOBRAZIE GMINY RADZIEJÓW

 

 1. Uczestnicy:
 • w konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Radziejów;
 • konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 1. przedszkola
 2. I - III klasy

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 • warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznie z hasłem konkursu;
 • format oraz technika prac są dowolne;
 • prace muszą być indywidualne;
 • każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię, nazwisko, wiek, adres i dane kontaktowe autora pracy, dane opiekuna pracy/ rodzica

 

 1. Termin i warunki dostarczania prac:

Prace należy dostarczyć w terminie do 11 maja 2021  roku do siedziby Organizatora na adres: Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie

UWAGA: Praca dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 

 1. Zasady przyznawania nagród i oceny prac:
 • O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa;
 • Komisja oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

- zgodność pracy z tematem;

- oryginalność ujęcia tematu;

- estetykę wykonania pracy;

- pomysłowość.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Organizatora dnia 14 maja, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 1 czerwca 2021 roku w siedzibie organizatora
 • Przewidziane zostaną atrakcyjne nagrody w trzech kategoriach wiekowych:
 1. przedszkola –
 2. I – III klasy

 

 • Prace pozostają do dyspozycji Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania prac oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
 • Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
 • Wystawa pokonkursowa odbędzie się podczas „ Święta Niezapominajki”, odbywającego się 14 maja 2021 do 1 czerwca 2021 roku.
 • Wszelkie szczegółowe informacje na temat konkursu są udzielane przez Organizatora po numerem tel. 664126554

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !

30 kwietnia 2021r. (piątek) biblioteka nieczynna.

Zapraszamy do konkursu fotograficznego

Zapraszamy naszych czytelników do korzystania z platformy ebooków - serwisu Legimi

Platforma ebooków Legimi

Kody do serwisu Legimi wydawane są Czytelnikom:

 • osobiście,
 • elektronicznie – należy pisać na e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wystarczy:

Kody wydawane są każdego 1-go dnia miesiąca (jeżeli 1-szy jest dniem wolnym to kolejnego dnia).Liczba kodów jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby posiadające zobowiązania finansowe wobec biblioteki przed otrzymaniem kodu muszą najpierw uregulować wszelkie należności. Kod jest ważny do końca bieżącego miesiąca, po terminie ważności wygasa.

Aby przedłużyć dostęp do serwisu na kolejny miesiąc, należy:

 1. Pobraćz biblioteki kod dostępu na kolejny miesiąc
 2. Wejść na stronę https://www.legimi.pl/ksiaznicakopernikanska/ i wpisać kod dostępu otrzymany z biblioteki
 3. W następnym kroku zalogować się na swoje konto, wpisując login i hasło użyte podczas rejestracji konta do serwisu

Dodatkowe informacje:

 • Korzystanie z usługi jest dla użytkowników bezpłatne
 • Nie ma limitów na książki i strony
 • W ofercie są dostępne wyłącznie ebooki (bez audiobooków)
 • Jednorazowy dostęp do ebooków wynosi 1 miesiąc od dnia aktywacji kodu
 • W ramach jednego kodu można korzystać jednocześnie z dwóch urządzeń (czytnik, smartfon, tablet, komputer), z których tylko jeden jest czytnikiem
 • Ebooki nie są dostępne na czytniki Kindle’a

 Zmiana w Statucie GOK-B w Skibinie

 

 

W wigilię 24 grudnia 2020r. - biblioteka bedzie nieczynna

 

Ze względu na wprowadzoną kwarantannę narodową półkolonie w czasie ferii zostały odwołane !!!

Zapraszamy na pólkolonie

W Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie trwają zapisy (dla dzieci rolników) na pięciodniowe półkolonie w czasie ferii zimowych.

Więcej informacji pod numerem telefonu 664- 126-554

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

BIBLIOTEKA ZAMKNIĘTA DLA CZYTELNIKÓW

OD 7 (SOBOTA) DO 29 LISTOPADA (NIEDZIELA) 2020 ROKU

 

W związku z Decyzją Prezesa Rady Ministrów o zamknięciu dla użytkowników instytucji kultury, wynikającą z dużego przyrostu zakażeń koronawirusem,

Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach

uwzględniając rekomendacje Biblioteki Narodowej zostaje zamknięta dla czytelników

od 7 (sobota) do 29 listopada (niedziela) 2020 roku.

Okres wypożyczenia książek będzie automatycznie przedłużony.

 

 

W dniach 3 – 16 listopada 2020 r.

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie i jego placówka (biblioteka w Płowcach)

będą czynne w godz. 8.00 – 14.00.

 

Zarządzenie nr 7 /2020

W sprawie procedur na czas zaostrzenia epidemii COVID -19 w Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie

&1

Zarządza się wprowadzenie aktualnych do sytuacji epidemiologicznych procedur w funkcjonowaniu Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym w Skibinie rekomendowanych przez Bibliotekę Narodową naczelną Biblioteka państwa polskiego.

&2

W szczególności zarządza się co następuje:

1.Bezwzględne przestrzeganie użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego do stosowania obowiązujących zasad na terenie placówek

- dystans (1,5-2metry od osoby

- mycie i dezynfekcja rąk

- maseczka ochronna

2. Ostrzeganie i przestrzeganie użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno – Bibliotecznego do stosowania zasad na terenie placówek.

- dezynfekcja rąk

- dystans (1,5- 2 metry od osoby)

3. Organizowanie wolnego dostępu do księgozbioru w miarę eskalacji epidemiologicznej poprzez zastosowanie dodatkowego , wyłączającego oznakowania zbiorów.

4. Zakaz korzystania z pracowni komputerowej

5. Wzmożenie dezynfekcji pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego.

6. Utrzymanie lub wydłużenie okresów kwarantanny dla książek zwracanych przez czytelników z 3 dni do 1 tygodnia

7. Zawieszanie do odwołania organizacji spotkań na terenie placówek

8. Wszyscy pracownicy Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego są zobowiązani do czujności na zachowania użytkowników Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego oraz zachowania autodyscypliny sanitarnej.

9. Na czas nieobecności dyrektora , osoba ją zastępująca zobowiązana jest do poddania się wprowadzonym rygorom i dopilnowania zasad niniejszego zarządzenia.

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

Dyrektor GOK-B

Urszula Rosół

 

 

 

 

 

Deklaracja dostępności Strony Internetowej

Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie

Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kulturalno-Bibliotecznego w Skibinie http//:gbpplowce.pl

 • Data publikacji strony internetowej:

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są w całości dostępne cyfrowo, pliki publikowane po 21.09.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Arleta Matuszewska – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 795 511 776. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie

 • Adres: Skibin 52, 88-200 Radziejów

 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Telefon: 664 126 554

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do Gminnego Ośrodka Kulturano -Bibliotecznego w Skibine i jego placówek tj. Gminnej Bibliotek Publicznej w Płowcach i Filii Bibliotecznej w Czołowie, które mieszczą się na parterze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Osoba poruszająca się na wózku nie może skorzystać z żadnych pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kulturano -Bibliotecznego w Skibine

Nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabo widzących.

Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumacza online.Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Serwis Internetowy zawiera:

 • Podwyższony kontrast

 • Możliwość powiększania wielkości liter na stronie

 

 

 

zapraszamy na wycieczkę

 

GMINNY OŚRODEK KULTURALNO-BIBLIOTECZNY W SKIBINIE

 

Zaprasza dzieci na wycieczkę do Konina, 5 sierpnia 2020r. (środa)w programie:

 

- Park Makiet Mikroskala

- Mini Z O O

- Mac-Donald

 

Wyjazd ze Skibina (parking przy Gminnym Ośrodku Kulturalno-Bibliotecznym) o godz. 8.00

 

Koszt wyjazdu 50 zł. (przejazd, wstęp i ubezpieczenie)

 

 

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

 

 

 

Informacja

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację imprez Wójt Gminy Radziejów oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kulturalno -Bibliotecznego w Skibinie odwołują zaplanowane imprezy tj.

21.06.2020r. Noc Świętojańska w Czołowie

23.08.2020r. Inscenizacja Bitwy w Płowcach

06.09.2020 r. Dożynki Gminno -Parafialne w Kłonówku

Odpowiedzialność za życie i zdrowie mieszkańców wykonawców oraz gości i powaga w jakiej się znaleźliśmy wymaga odpowiedzialnej decyzji, a co za tym idzie powstrzymanie się od organizacji imprez o charakterze masowym.

 

Dziękujemy za zrozumienie

Organizatorzy

 

DRODZY CZYTELNICY

 

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 04.05.2020 WZNAWIAMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ, BIBLIOTEKA CZYNNA BĘDZIE

CODZIENNIE W GODZ. 8.00 – 15.00.

 

 

DO BIBLIOTEKI BĘDĄ MOGŁY WEJŚĆ JEDNORAZOWO 2 OSOBY WYPOSAŻONE OBOWIĄZKOWO W MASECZKI

I RĘKAWICZKI OCHRONNE, ZACHOWUJĄC WYMAGANY ODSTĘP 2 METRÓW OD DRUGIEJ OSOBY.

 

NADAL NIECZYNNA BĘDZIE CZYTELNIA I NIEMOŻLIWY DOSTĘP DO KĄCIKA KOMPUTEROWEGO.

 

NIESTETY NIE BĘDZIE DOSTĘPU DO REGAŁÓW. CZYTELNIK BĘDZIE MÓGŁ PROSIĆ O WYBRANĄ KSIĄŻKĘ BIBLIOTEKARZA (MOŻNA SKORZYSTAĆ WCZEŚNIEJ

Z KATALOGU ONLINE DOSTĘPNEGO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.gbpplowce.pl LUB ZAMÓWIĆ WYBRANĄ POZYCJĘ TELEFONICZNIE 795 511 766)

ALBO SKORZYSTAĆ Z JEGO REKOMENDACJI.

 

 

ODDAWANE KSIĄŻKI OBJĘTE BĘDĄ 14 DNIOWĄ KWARANTANNĄ, PO TYM OKRESIE WRÓCĄ DO OBIEGU BIBLIOTECZNEGO.

 

 

W TROSCE O WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE PROSIMY O BEZWARUNKOWE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W WYMOGÓW.

 

 

 

                          PAŃSTWOWY

                          POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

                                 W  RADZIEJOWIE

                                  88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 20/22             

                                  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                  tel./fax 054 285 36 14

 

 

N.HD-074-5/20                                                                                                                 Radziejów, dnia 30-04-2020 r.

L.dz. ……../20

 

 

 

Wg rozdzielnika

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie,
przesyła w załączeniu „Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”. Jednocześnie PPIS w Radziejowie informuje,
iż na stronie prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj/wytyczne-dla-branz sukcesywnie są zamieszczane wytyczne dla różnych branż, mające na celu „odmrożenie gospodarki” i pomoc we wdrażaniu procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii.

 

 

                                                                                                                                                         Pańtwowy Powiatowy

                                                                                                                                                            Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                                               w Radziejowie

                                                                                                                                                               Elżbieta Mintus

                                                                                                                                            

Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS, 28.04.2020

Cel wdrażania procedur:

 1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników (obsługi) bibliotek oraz użytkowników.

 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników (obsługi) oraz użytkowników.

 3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie biblioteki w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.

 4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/ obsłudze.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie.

 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem.

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze

 

 1. Wydzielenie „drogi brudnej”, tj. miejsca zwrotu książek, które będą poddawane kwarantannie, oraz „drogi czystej” dla książek wypożyczanych z biblioteki, które są po kwarantannie.

 2. Odkładanie przyjętych książek na okres 14 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w magazynie, innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny, po tym okresie włączyć do użytkowania.

 3. Zachęcanie do korzystania z dostępnych zasobów on-line oraz preferowanie udostępniania zbiorów w trybie wypożyczeń na zewnątrz.

 4. Podział realizowanych przez instytucję zadań tak, aby ich część – niewymagająca fizycznej obecności pracowników w siedzibie - mogła być jak najdłużej realizowana zdalnie.

 5. Organizację stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego między pracownikami (minimum 1,5 m).

 6. Organizację trybu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego i rotacyjnego oraz niezbędnej rezerwy kadrowej, na wypadek wzrostu ryzyka epidemicznego (działania rekomendowane).

 7. Zapewnienie służbom porządkowym oraz pracownikom mającym kontakt z użytkownikami dostępu do środków ochrony indywidualnej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i preparatów do dezynfekcji rąk.

 8. Zapewnienie, w miarę możliwości, wietrzenia nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 9. Ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań i narad wewnętrznych; spotkania powinny być przeprowadzane przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości  pomiędzy osobami (minimum 2 m); preferowany kontakt telefoniczny oraz mailowy.

 10. Ograniczenie korzystania przez pracowników z przestrzeni wspólnych, w tym:

  • wprowadzenie różnych godzin przerw,

  • zmniejszenie liczby pracowników korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (np. przez rozłożenie przerw na posiłki).

 11. Szczególną troskę o pracowników z grup bardziej narażonych na ryzyko epidemiczne – jeśli to możliwe nie angażowanie w bezpośredni kontakt z użytkownikiem osób powyżej 60 r.ż. oraz przewlekle chorych.

 12. Wytyczne dla pracowników:

  • Przed rozpoczęciem pracy, tuż po przyjściu do pracy obowiązkowo należy umyć ręce wodą z mydłem.

  • Nosić osłonę nosa i ust, ewentualnie przyłbicę oraz rękawice ochronne podczas wykonywania obowiązków.

  • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2 metry).

  • Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

  • Podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce.

  • Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

  • Dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka.

  • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

  • Unikać dojazdów do pracy środkami komunikacji publicznej, jeżeli istnieje taka możliwość.

 13. Przygotowanie procedury postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji podejrzenia zakażenia i skuteczne poinstruowanie pracowników.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa w obiekcie

 

 1. Umieszczenie w widocznym miejscu przed wejściem informacji o maksymalnej liczbie użytkowników/ odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 2. Zapewnienie użytkownikom środków do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło). Rekomenduje się zapewnienie możliwości zakupu maseczek ochronnych na terenie obiektu.

 3. Wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych instrukcji dotyczących mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 4. Zapewnienie sprzętu i środków oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.

 5. Organizację sposobu korzystania z biblioteki uwzględniającą wymagany dystans przestrzenny (minimum 2 metry).

 6. Ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu użytkownika z bibliotekarzem (np. na ladzie bibliotecznej) oraz innych stanowiskach obsługi czytelników.

 7. Ograniczenie liczebności użytkowników, adekwatnie do obowiązujących przepisów/ grup użytkowników (w zależności od wielkości obiektu), w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 8. Dopilnowanie, aby użytkownicy dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawice ochronne oraz posiadali ochronę zakrywającą usta i nos.

 9. Dopilnowanie, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.

 10. Ewentualne ograniczenie godzin otwarcia.

 11. Ograniczenie użytkowania księgozbioru w wolnym dostępie oraz katalogów kartkowych.

 12. Ograniczenie wykorzystania multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe).

 13. Ograniczenie możliwości korzystania z szatni lub czasowe zniesienie takiej możliwości.

 14. Ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, aby liczba ta jednorazowo była o połowę mniejsza od liczby ubikacji.

 15. Bieżącą dezynfekcję toalet, wind, klamek, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.

 16. Wyznaczenie i przygotowanie (m.in. wyposażonego w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenia lub obszaru, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 17. Przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/ obsługi.

 

 1. Pracownicy /obsługa biblioteki powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.

 3. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.  Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
  i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 4. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 5. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek

 

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/ użytkownika zakażenia koronawirusem

 

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

 2. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

 

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym, biblioteka nadal zostaje zamknięta dla czytelników.

Polecamy biblioteki cyfrowe oraz przydatne do czytania strony:

 

Biblioteka narodowa- www.bn.org.pl

Kujawsko- Pomorska Biblioteka Cyfrowa – kpbc.umk.pl/dlibra

Biblioteka Główna UMK – www.bu.uni.torun.pl

www.polona.pl

Biblioteka Kolekcji Prywatnych – www.bikop.eu/dlibra

https://wolnelektury.pl

www.europeana.eu/portal/

Narodowe Archiwum Cyfrowe – www.nac.gov.pl

www.genealodzy.pl

Cała Polska Czyta Dzieciom – www.calapolskaczytadzieciom.pl

Poezja polska – www.poezja-polska.art.pl

www.chmuraczytania.pl

 

 

 

Z dniem 31 marca 2020 r. Gminny Ośrodek Kulturalno – Bilioteczny w Skibinie i jego placówki ( biblioteki) pracują od godz. 8.00 -14.00 do odwołania

nadal nie prowadzimy żadnej działalności i nie wypożyczamy książek.

  

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa biblioteka

w Płowcach i Czołowie

nieczynna od 12 marca 2020 do odwołania

 

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOWCACH

ZAPRASZA

NA FERIE W BIBLIOTECE 2020

ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ OD 27 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) DO 30 STYCZNIA (CZWARTEK) W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W PŁOWCACH OD GODZINY 10.00 DO 13.00.

 

W PROGRAMIE M.IN.

 • GRY I ZABAWY EDUKACYJNE,

 • ZAJĘCIA SPORTOWE,

 • SPOTKANIA Z KSIĄŻKĄ, GŁOŚNE CZYTANIE,

 • SPACERY PO OKOLICY,

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE

 • ORAZ INNE ATRAKCJE...

 • 5 LUTEGO ZAPRASZAMY NA WYJAZD DO MULTIKINA – KOSZT WYJAZDU OK. 33 ZŁ.

CZEKAMY NA WAS!!!

 

Serdecznie zapraszamy dzieci urodzne w latach 2013, 2014,2015, 2016 do udziału w projekcie "Mała Książka Wielki Człowiek"

 

Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki z rodzicem i zapisze się do biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą:

- książeczkę „Moje pierwsze czytanki”,

- kartę Małego Czytelnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem.

 

 

INFORMUJEMY, ŻE 25 SIERPNIA 2019R.

W DNIU XVIII INSCENIZACJI BITWY POD PŁOWCAMI, NASTĄPIŁA ZMIANA godziny WYSTĘPÓW NASZYCH ARTYSTÓW.

NA KONCERT ZESPOŁU KORDIAN ZAPRASZMY O GODZ.18.00, NASTĘPNIE O GODZ. 20.00 BĘDZIEMY MOGLI POSŁUCHAĆ ZESPOŁU DEFIS.

PRZEPRASZAMY I SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 

Ponadto w programie:

Konurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich - "Gęsina nie tylko na świętego Marcina"

Animacje dla dzieci - sponsorowane przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Grochówka - sponsorowana przez LGD "Razem dla Powiatu Radziejowskiego",

Wesołe miasteczko, gry i konkursy dla dzieci,

Stoiska gastronomiczne.

 

 Regulamin imprezy masowej

 

 

 

ZAPRASZAMY NA WAKACJE W GMINNYM OŚRODKU KULTURALNO-BIBLIOTECZNYM W CZOŁOWIE I GMINNEJ BIBLIOTECE W PŁOWCACH

 

 

 

FORMY PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ W MIESIĄCU LIPCU

 

Podczas wakacji w miesiącu lipcu Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie wraz z Biblioteką w Płowcach planuje zorganizować szereg imprez dla dzieci i młodzieży pod hasłem ,,Lato z GOK-B” oraz ,,Lato z Biblioteką”.

 

Zajęcia odbywać się będą trzy razy w tygodniu o stałej godzinie:

Wtorek – 9.00 – 13.00

Środa - 9.00 - 13.00

Czwartek- 9.00 - 13.00

Zapisy od poniedziałku 24 czerwca do 1 lipca br. Warunkiem udziału będzie wypełnienie i podpisanie zgody rodzica /opiekuna prawnego oraz uiszczenie opłaty na wyjazdy do 1 lipca/.

3 lipca – zabawy z mydełkiem

4 lipca – zajęcia plastyczne – malujemy w plenerze

9 lipca – wyjazd do ZOO w Płocku / 50zł/

10 lipca – wyjście do Państwowej Straży w Radziejowie oraz do Komendy Policji

11 lipca – zajęcia plastyczne – tworzymy obrazy z kłosów , nasion i kwiatów

16 lipca – wyjazd do Multikina we Włocławku /40 zł/

17 lipca – zajęcia kulinarne

- przez rozrywkę do wiedzy – gry i zabawy edukacyjne

18 lipca – wyprawy książkowe w krainy bajkowe, głośne czytanie bajek

- zajęcia sportowe

23 lipca – wyjazd na trampoliny do Włocławka / 40 zł/

24 lipca – wyjście na basen i do Izby Regionalnej Towarzystwa Miłośników Kujaw

25 lipca – wyjazd do ZOO w Toruniu /40zł/

30 lipca – zajęcia plastyczne ,,Łąka pełna kwiatów”

31 lipca – zakończenie zajęć, nagrodzenie najaktywniejszych uczestników zajęć.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

 

 

.Wójt Gminy Radziejów

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniewie 

 

Serdecznie zapraszają

na

Gminny Dzień Strażaka połączony z Przeglądem Zespołów Folklorystycznych

 

Broniewo, 16 czerwca 2019r.

 

W programie:

 

godz.12.00 Uroczysta msza święta z okazji 30- lecia OSP Broniewo

godz. 13.00 Część oficjalna Jubileuszu 30 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej

godz. 16.00 Przegląd Zespołów Folklorystycznych

godz. 18.00 Zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Krater

godz. 24.00 Zakończenie uroczystości

 

.

Copyright © 2019. Wszystkie Prawa Zastrzeżone Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Czołowie.